שבת, 18 נוב' 2017

Home מידע לסטודנטים ועדת הוראה

Superfish Menu

ועדת הוראה

בחוג פועלת ועדת הוראה, שדנה בין השאר, בבעיות ובבקשות שונות של תלמידי החוג.  הוועדה מתכנסת אחת לשבועיים לערך ותיתן מענה לבעיות ייחודיות ואישיות העולות במהלך הלימודים, בכפוף לתקנוןהפקולטה והאוניברסיטה.

הפניה לוועדת ההוראה תיעשה באמצעות טופס שיועבר למזכירות החוג. ניתן לשלוח את הטופס במייל או להגיש ידנית במזכירות החוג.

תשובות ועדת ההוראה יינתנו במזכירות החוג וכן בהודעת מייל או באמצעות הערה במערכת המידע לתלמיד.

כל הפניות לועדת ההוראה בכל נושא חייבות להיות מפורטות, מנומקות ומלוות במסמכיםהקשורים לבקשה. בקשות שלא יוגשו בהתאם יידחו.

בין הבקשות הנידונות בועדת הוראה חוגית:

- בקשות להארכה במועד הגשת עבודה
- בקשות לבחינה במועד מיוחד
- בקשות להארכה בהגשת הצעת מחקר או עבודות מחקר.
- קביעת מועד לבחינת גמר (לתלמידי תואר שני במסלול עיוני)
- פניות אישיות ויחודיות בעניין הלימודים בחוג.

טופס פנייה לועדת הוראה חוגית