Joomla!

התכנית ללימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה

התכנית ללימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה שייכת לבית הספר לפילוסופיה, בלשנות, ולימודי מדע בפקולטה למדעי הרוח.

התוכנית מציעה לימודים מתקדמים בתחומי הלימודים הקוגניטיביים של השפה ושימושיה, והכשרה של תלמידים מתאימים להשתתפות במחקרים רב-תחומיים בתחומים אלה. תחומי המחקר כוללים תחומי ידע כמו חקר השיח והשימוש בשפה (פרגמטיקה), פסיכו-בלשנות, והיבטים מוחיים של השפה. התכנית מאפשרת לתלמידיה לבחור גם תחומים אחרים הקשורים לשפה.

Developed and designed by Humanities computer staff, Joomla!®, Disclaimer