Joomla!

Joomla!

התכנית ללימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה

התכנית ללימודים קוגניטיביים על השפה ושימושיה שייכת לבית הספר למדעי התרבות.

התוכנית מציעה לימודים מתקדמים בתחומי הלימודים הקוגניטיביים של השפה ושימושיה, והכשרה של תלמידים מתאימים להשתתפות במחקרים רב-תחומיים בתחומים אלה. תחומי המחקר כוללים תחומי ידע כמו חקר השיח והשימוש בשפה (פרגמטיקה), רכישת שפה, בלשנות תיאורטית, ספרות, פילוסופיה של הלשון, פסיכו-בלשנות והיבטים מוחיים של השפה. התכנית מאפשרת לתלמידיה לבחור גם תחומים אחרים הקשורים לשפה.

Developed and designed by Humanities computer staff, Joomla!®, Disclaimer