Joomla!

סגל אקדמי

 • פרופ' מירה אריאל
 • מס' טלפון: 03-6409093
 • דוא"ל: mariel@post.tau.ac.il
 • תחומי עניין אקדמיים: פרגמטיקה, שפה וקוגניציה.
 • אתר אישי: מירה אריאל

 

 • פרופ' אותי בת-אל פוקס
 • מס' טלפון: 03-6405021
 • דוא"ל: obatel@post.tau.ac.il
 • תחומי עניין אקדמיים: פונולוגיה, מורפולוגיה, מורפולוגיה פרוזודית, רכישת שפה, שפות שמיות, עברית, תיאורית האופטימליות.
 • אתר אישי: אותי בת-אל

 

 • פרופ' רחל גיורא
 • מס' טלפון: 03-6405024
 • דוא"ל: giorar@post.tau.ac.il
 • תחומי עניין אקדמיים: הבטים קוגניטיביים ונוירולוגיים של שפה ליטרלית ולא-ליטרלית (מטפורה, אירוניה, בדיחה, חדשנות); תהליכי הבנה של שלילה; חקר השיח (קוהרנטיות, רלבנטיות, אינפורמטיביות); פרגמטיקה; שפה ואידאולוגיה, שפה לא-ליטרלית בקרב אוכלוסיות שונות (אספרגר).
 • אתר אישי: רחל גיורא

 

 • פרופ' ג'וליה הורבט
 • מס' טלפון:03-6405022
 • דוא"ל: horvath@post.tau.ac.il
 • תחומי עניין אקדמיים: תיאוריות תחביריות, תחביר השוואתי, תחביר הונגרי, ממשקים, לכסיקון.
 • אתר אישי: ג'וליה הורבט

 

 

 • פרופסור תמר סוברן
 • מס' טלפון: 03-5758448, 054-4952772
 • דוא"ל: sovran@post.tau.ac.il
 • תחומי עניין אקדמיים: סמנטיקה ותורת המשמעות, תיאוריה סמנטית, סמנטיקה קוגניטיבית, מטפורה, שדות סמנטיים, מנגנוני הפשטה; סגנון; לשון השירה; תחיית העברית החדשה וייחודה של העברית הישראלית; חקר השיח והשיחה.
 • אתר אישי: תמר סוברן

 

 

 • פרופ' אורנה פלג
 • מס' טלפון: 03-6409880
 • דוא"ל: pelegor@post.tau.ac.il
 • תחומי עניין אקדמיים: פסיכובלשנות, הבנת שפה כתובה, עיבוד שפה בשתי המיספרות המוח, שפה וקוגניציה.
 • אתר אישי: אורנה פלג

 

 • ד"ר נירית קדמון
 • מספר טלפון: 03-6580234
 • דוא"ל: kadmon@post.tau.ac.il
 • תחומי עניין אקדמיים: התמחות עיקרית: סמנטיקה פורמלית ופרגמטיקה, קו הגבול בין סמנטיקה ופרגמטיקה. תחומי מחקר אחרים: האינטראקציה בין סמנטיקה/פרגמטיקה תחביר ופונולוגיה, פונולוגיה פרוזודית.
 • אתר אישי: נירית קדמון

 

 • פרופ' ישעיהו שן
 • מספר טלפון: 03-6407868
 • דוא"ל: yshen@post.tau.ac.il
 • תחומי עניין אקדמיים: היבטים קוגניטיביים של הנראטיב, חקר השיח, פסיכולינגוויסטיקה של פיגורות פואטיות, חשיבה מטפורית, שפה וחשיבה, פואטיקה קוגניטיבית.
 • אתר אישי: ישעיהו שן

 

 

 • ד"ר נועה שובל
 • מס' טלפון:
 • דוא"ל: noa.shuval@gmail.com
 • תחומי עניין אקדמאיים:
 • אתר אישי:

 

 

 • ד"ר רמה עמישב
 • מס' טלפון:
 • דוא"ל: amrama@013net.net
 • תחומי עניין אקדמיים:
 • אתר אישי:

 

 

 • ד"ר איה מלצר-אשר
 • מס' טלפון: 03-6405024
 • דוא"ל:ameltzer@post.tau.ac.il
 • תחומי עניין אקדמאיים: בלשנות תיאורטית, פסיכובלשנות, נוירובלשנות, הבנת משפטים אצל דוברים בוגרים, עיבוד תחבירי, ממשק תחביר-לקסיקון.
 • אתר אישי: איה מלצר-אשר

 

 • פרופ' חוה בת זאב שילדקרוט
 • מס' טלפון: 03-6409786
 • דוא"ל:hbzs22@post.tau.ac.il

 

Developed and designed by Humanities computer staff, Joomla!®, Disclaimer