Joomla!

סגל אקדמי

פרופ' אורנה פלג

טלפון: 03-6405012

דוא"ל: pelegor@post.tau.ac.il

תחומי עניין אקדמיים: פסיכובלשנות, שפה וקוגניציה, עיבוד שפה בשתי המיספרות המוח

אתר אישי

אתר המעבדה

 

 

פרופ' חוה בת זאב שילדקרוט

טלפון: 03-6405006
תחומי עניין אקדמיים: בלשנות, גרמטיקליזציה, שינוי לשוני, פרגמטיקה  

דוא"ל: hbzs22@post.tau.ac.il

אתר אישי 1

אתר אישי 2

 

פרופ' רחל גיורא

טלפון: 03-6405024

דוא"ל: giorar@post.tau.ac.il

תחומי עניין אקדמיים: הבטים קוגניטיביים ונוירולוגיים של שפה ליטרלית ולא-ליטרלית (מטפורה, אירוניה, בדיחה, חדשנות); תהליכי הבנה של שלילה; חקר השיח (קוהרנטיות, רלבנטיות, אינפורמטיביות); פרגמטיקה; שפה ואידאולוגיה, שפה לא-ליטרלית בקרב אוכלוסיות שונות (אספרגר).

אתר אישי

 

פרופ' ישעיהו שן

טלפון: 03-6407868

דוא"ל: yshen@post.tau.ac.il

תחומי עניין אקדמיים: היבטים קוגניטיביים של הנראטיב, חקר השיח, פסיכולינגוויסטיקה של פיגורות פואטיות, חשיבה מטפורית, שפה וחשיבה, פואטיקה קוגניטיבית.

אתר אישי

 

פרופ' מירה אריאל

טלפון: 03-6409093

דוא"ל: mariel@post.tau.ac.il

תחומי עניין אקדמיים: פרגמטיקה, שפה וקוגניציה.

אתר אישי

 

ד"ר חמוטל קריינר

דוא"ל: hamutalk@ruppin.ac.il

תחומי עניין אקדמיים: תהליכים קוגניטיביים בעיבוד שפתי, קשב, זיכרון, מודעות, דו-לשוניות, עיבוד משפט, קריאה, פרוזודיה

 

ד"ר נועה שובל

דוא"ל: noa.shuval@gmail.com

תחומי עניין אקדמיים: הפקת שפה, עיבוד שפתי, הפרעות בשטף, שלילה, שפה פיגורטיבית

 

ד"ר רמה עמישב

דוא"ל: amrama@013net.net

תחומי עניין אקדמיים: פסיכולוגיה קוגניטיבית, שיטות מחקר

 

ד"ר אורלי פורמן

דוא"ל: orlyfu@gmail.com

תחומי עניין אקדמיים: שפה וחשיבה, קריאה בעולם דיגיטלי, למידה

 

ד"ר איה מלצר-אשר

טלפון: 03-6405024

דוא"ל:ameltzer@post.tau.ac.il

תחומי עניין אקדמאיים: בלשנות תיאורטית, פסיכובלשנות, נוירובלשנות, הבנת משפטים אצל דוברים בוגרים, עיבוד תחבירי, ממשק תחביר-לקסיקון.

אתר אישי

 

 

ד"ר עינת רות שטרית

טלפון: 03-6405054

דוא"ל:shetreet@post.tau.ac.il

תחומי עניין אקדמיים: נוירובלשנות, רכישת שפה, סמנטיקה

אתר אישי

 

ד"ר אוון גרי-כהן

טלפון: 03-6405054

דוא"ל:evan@post.tau.ac.il

תחומי עניין אקדמיים: פונולוגיה, דמיון.

אתר אישי: אוון גרי-כהן

 

פרופ' אותי בת-אל פוקס

טלפון: 03-6405021

דוא"ל: obatel@post.tau.ac.il

תחומי עניין אקדמיים: פונולוגיה, מורפולוגיה, מורפולוגיה פרוזודית, רכישת שפה, שפות שמיות, עברית, תיאורית האופטימליות.

אתר אישי: אותי בת-אל

 

 

פרופ' תמר סוברן

טלפון: 03-5758448, 054-4952772

דוא"ל: sovran@post.tau.ac.il

תחומי עניין אקדמיים: סמנטיקה ותורת המשמעות, תיאוריה סמנטית, סמנטיקה קוגניטיבית, מטפורה, שדות סמנטיים, מנגנוני הפשטה; סגנון; לשון השירה; תחיית העברית החדשה וייחודה של העברית הישראלית; חקר השיח והשיחה.

אתר אישי: תמר סוברן

 

 

פרופ' ג'וליה הורבט

מס' טלפון:03-6405022

דוא"ל: horvath@post.tau.ac.il

תחומי עניין אקדמיים: תיאוריות תחביריות, תחביר השוואתי, תחביר הונגרי, ממשקים, לכסיקון.

אתר אישי: ג'וליה הורבט

 

פרופ' טל סילוני

מס' טלפון: 03-6409685

דוא"ל: siloni@post.tau.ac.il

תחומי עניין אקדמיים: תחביר

אתר אישי: טל סילוני

 

 

ד"ר נירית קדמון

מספר טלפון: 03-6580234

דוא"ל: kadmon@post.tau.ac.il

תחומי עניין אקדמיים: התמחות עיקרית: סמנטיקה פורמלית ופרגמטיקה, קו הגבול בין סמנטיקה ופרגמטיקה. תחומי מחקר אחרים: האינטראקציה בין סמנטיקה/פרגמטיקה תחביר ופונולוגיה, פונולוגיה פרוזודית.

אתר אישי: נירית קדמון

Developed and designed by Humanities computer staff, Joomla!®, Disclaimer