לימודי דוקטורט

בית הספר להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ מעניק תארי ד"ר במספר מסלולי לימוד. התואר מוענק על הגשת עבודת הדוקטורט, שהיא עבודת מחקר היסטורי רחב היקף ברמה אקדמית גבוהה ועוברת שיפוט חיצוני ואישור של מומחים מוכרים בתחום.

עבודות הדוקטורט הנערכות במסגרת ביה"ס משקפות קשת רחבה של דיסציפלינות ומגוון של חומרי-מחקר ומתודולוגיות: טקסטים כתובים ומודפסים מתקופות ומתרבויות שונות, ממצאים ארכיאולוגיים, מקורות ספרותיים, שרידי תרבות חומרית, מקורות חזותיים, היסטוריה שבעל-פה, ועוד. המחקר מתבצע תחת הדרכה של אחד או יותר מחברי הסגל של ביה"ס, וניתן לצרף גם חוקרים בכירים נוספים מן הארץ ומן העולם, במידת הצורך ועל פי תחומי מומחיותם. בהדרכת המנחה, התלמיד מכין הצעת מחקר שמוגשת לועדת הדוקטורט של ביה"ס לאישור בעזרת חוות דעת של מומחה חיצוני. הצעת המחקר מגדירה את שאלות המחקר המרכזיות של העבודה, ואת החומר ההיסטורי שבו ייעשה שימוש. דרך ההצעה התלמיד מביא לידי ביטוי את מיומנותו ואת היכרותו הקרובה עם התחום שבו הוא מבקש לבצע את מחקרו, ומציג את ההצדקה לקיום המחקר שהוא מתכנן. עבודות הדוקטורט ידונו תמיד בסוגיות מעוגנות בתחומי זמן ומרחב מוגדרים היטב. גם אם השאלות המועלות במחקר הן מתחומים כגאוגרפיה, פילוסופיה של המדע, בלשנות קלאסית או ספרות ערבית, שִׁיוּכן למחקר במסגרת ביה"ס להיסטוריה נגזר מהגדרתן על-ידי החוקרים בתקופה ובמקום מסוימים.


מחקרי התלמידים נידונים בשלבים השונים שלהם בסמינרים לדוקטורנטים ובפורומים אחרים, שם מתקיימים גם דיונים רחבים על מתודולוגיות ותיאוריות מחקריות. בכל שנה עומדים לרשות התלמידים עשרות סמינריונים וסדנאות מחקר במסגרת המגמות השונות של ביה"ס.


תלמידים הלומדים לתואר ד"ר נדרשים להשתתף בשמונה (8) שעות לימוד סמסטריאליות בכל מהלך לימודיהם: סמינר דוקטורנטים במגמת הלימוד שלהם (סה"כ 4 ש"ס); וכן סמינר (או סמינריונים) נוספים להשלמת המכסה (4 ש"ס), מתוך המגוון המוצע במסגרת לימודי המ"א בחוגים. חובת ההשתתפות בסמינר הדוקטורנטים היא 4 ש"ס, ובפועל חובת השתתפות במשך ארבעה סמסטרים, אך תלמידים רבים בוחרים להשתתף בסמינר מעבר לפרק זמן זה, ואף במשך כל תקופת לימודיהם. מטרת הסמינר היא לשלב דיון בקורתי ענייני באווירה מחקרית ולימודית תומכת.


ידיעת שפות זרות נוספות מעבר לאנגלית מהווה נדבך חשוב בהשכלה המצופה מתלמידי ביה"ס. התלמידים יידרשו להוכיח שליטה ברמת מתקדמים בשפה נוספת. זאת בכפוף, או, במידת הצורך בנוסף לנדרש במסגרת לימודי המ"א בחוג שעמו הם נמנים. לדוגמא: תלמידים בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה ידרשו, בנוסף לפטור בערבית, לפטור בשפת מחקר אחרת, מזרח תיכונית (תורכית או פרסית, בהתאם לצרכי המחקר, אשר תחשב כשפה זרה נוספת), או לשפה שאינה מזרח תיכונית (צרפתית, גרמנית, ספרדית, או איטלקית והכול בהתאם לצרכי המחקר). בית הספר לא יכיר בקורסי קריאת טקסטים בערבית כשפה זרה מחקרית נוספת ותלמידים המתמחים במרחב הערבי יוכלו לבחור בשפה נוספת שאינה מזרח תיכונית. תלמידי החוג ללימודים קלאסיים יתבקשו, על פי דרישות החוג, לרכוש בנוסף לידיעת רומית ויוונית, שפה מחקרית נוספת.


תלמידים שאינם בעלי תואר מ"א בהיסטוריה נדרשים ללימודי השלמה, על-פי תוכנית אישית הנקבעת בשיתוף עם המנחה ומאושרת על-ידי ביה"ס. בנוסף להיצע המגוון בביה"ס,יכולים התלמידים להירשם לקורסים הניתנים בבתי הספר האחרים בפקולטה ובפקולטות האחרות.


תנאי קבלה ומהלך הלימודים

לביה"ס מתקבלים תלמידים בעלי תואר מ"א מוכר באחד מתחומי-המשנה של ההיסטוריה (בציון 85 ומעלה כשהציון על עבודת הגמר הוא 90 לפחות). תלמידי ב"א מצטיינים במיוחד, ותלמידי מ"א שהצטיינו במהלך שתי שנות לימודיהם לתואר השני, יוכלו להתקבל למסלול הישיר לד"ר. מועמדים שאינם בעלי תואר מ"א בתחום שבו הם מבקשים להתמחות, יוכלו להתקבל במעמד זמני מיוחד של "מועמד לקבלה" (סטטוס 60). מועמדים לקבלה שסיימו את תואר המ"א שלהם בלא תזה, יגישו "עבודה שוות תזה". שאר תנאי הקבלה ל"מועמד" זהים לתנאי הקבלה הרגילים לתואר ד"ר.


מסלולי הד"ר נחלקים לשני שלבים (לפירוט מלא ראו בתקנון תלמידי המחקר של ביה"ס ובתקנון האוניברסיטאי לתלמידי מחקר):

שלב א', בו ירכשו הסטודנטים כלים מקצועיים לביצוע המחקר (הכשרה דיסציפלינארית, מתודולוגית, לשונית), ויגבשו נושא לעבודת המחקר שלהם. בתום שלב זה, יגישו הצעת מחקר לאישור הוועדה לתלמידי מחקר של ביה"ס והוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר (וראו להלן בסעיף הליכי עבודת הוועדה). טופס הנחיות לכתיבת הצעת המחקר וטופס מתאים להגשתה ניתן להוריד בסעיף טפסים. שלב ב', בו ימשיכו הסטודנטים במחקרם ויכתבו את עבודת הד"ר. בתום הכתיבה תוגש העבודה לשיפוט. התקופה הקצובה להשלמת כתיבת העבודה היא חמש (5) שנים ממועד תחילת הלימודים, ובכל מקרה לא מעבר לתקופה המאושרת על-ידי ועדת תלמידי המחקר.


במהלך הלימודים בשני השלבים, על הסטודנטים להגיש דוחות התקדמות תקופתיים, כל שישה (6) חודשים, שיתארו את התקדמותם. ועדת מעקב תעבור על הדוחות.


המסלול הישיר לד"ר

המסלול הישיר מאפשר לתלמידי מחקר לקצר את משך הזמן הנדרש להשלמת הדרישות לקבלת התואר. מסלול זה מיועד לסטודנטים/יות מצטיינים בלבד. במהלך הלימודים יוענק לתלמידי המסלול הישיר גם תואר מ"א, כדי לא להשאירם בלא תואר אם מסיבה כלשהי לא יעלה בידם להשלים כנדרש את עבודת הד"ר. לעיון בתקנון המסלול הישיר ולהורדת טפסים, לחצו כאן.