ZmanIranHeading6

עורכת הסדרה: ד”ר ליאורה הנדלמן-בעבור

זמן איראן  הוא פרסום של מרכז אליאנס ללימודים איראניים שמוקדש לסקירות תקופתיות של אירועים ותהליכים המתרחשים באיראן ובנושאים עכשוויים שקשורים אליה. מאז 2006 מציעות הסקירות של זמן איראן ניתוח מגוון ואינטרדיסציפלינארי (בתחומי החברה, הכלכלה, התרבות, הפוליטיקה וכדומה), שנסמך על מחקרים מהקהילה האקדמית בארץ ומהעולם. 

הסקירות המלאות של זמן איראן מתפרסמות בגרסה אלקטרונית באתר המרכז. בנוסף, זמן איראן, ובגרסתו באנגלית Iran Pulse, מופצים לרשימת תפוצה בינלאומית שכוללת מעל 10,000 מכותבים. 

 

>לרשימת גיליונות קודמים

>קול קורא לסקירות 

מרכז אליאנס ללימודים איראניים, חוקריו ותלמידי המחקר, משתתפים בצערה של משפחת נזריאן במות יצחק פרוויז נזריאן, מייסד הקתדרה ע"ש פרוויז ופוראן נזריאן ללימודי איראן המודרנית, חבר יקר של ישראל ותורם נדיב לקידום תחומי המדע והחברה.      
פרסום חדש של המרכז - איראן אז ועכשיו: חברה, דת ופוליטיקה בהוצאת הקיבוץ המאוחד. אסופת מאמרים המוקדשת לפרופ' אמריטוס דוד מנשרי. על הספר, הקש/י כאן   
סקירת השיח ברשתות החברתיות במזרח התיכון- גיליון יולי 2017 - הקש/י כאן לגיליון האחרון של ביהייב