Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
רביעי, 20 יוני 2018

מלגות

מלגות ומענקים המסומנים בכוכבית מוענקים רק לתלמידים הפונים באופן אישי לגוף הרלוונטי. כל המלגות והמענקים האחרים מוענקים על-סמך גליון הציונים והתקדמות בלימודים. פרטים על מלגות נוספות מופיעים באתר המלגות של האוניברסיטה ושל דקאנט הסטודנטים.

תואר ראשון

1. *מענקי הצטיינות מוענקים מטעם האוניברסיטה לתלמידים חדשים בעלי ציון התאמה גבוה.
2. *מלגות מיוחדות מטעם דקאנט הסטודנטים מוענקות לאוכלוסיות ספציפיות.
3. מענק מצטיין רקטור מוענק לתלמידים מצטיינים בשנה השניה או השלישית ללימודיהם.
4. מלגות הנצחה לזכר תלמידי האוניברסיטה ועובדיה אשר נפלו במערכות ישראל מוענקות לתלמידים מצטיינים בשנה השניה או השלישית ללימודיהם.
5. קרן המלגות ע"ש ענבר עטיה וטלי גורדון מעניקה מלגות הנצחה לתלמידים מצטיינים בשנה השניה או השלישית ללימודיהם.

תואר שני

1. מלגות הצטיינות מוענקות מטעם דקאן הפקולטה למדעי הרוח.
2. מלגות הצטיינות מוענקות מטעם קרן שושנה וצבי פוזיס.
3. מלגות הצטיינות מוענקות מטעם קרן המלגות ע"ש יוחנן גולדמן ז"ל לתלמידי מ.א. מצטיינים בחוג לבלשנות.
4. *מלגות מטעם הקרן ע"ש איגנאץ בוביס
5. *מלגות ע"ש זבולון המר ז"ל לבוגרי מכללות
6. *מלגות ע"ש לואיס ומרטין וויטמן לסטודנטים ערבים
7. *מענקים ע"ש פרופ' רינה דרורי לתלמידים מצטיינים
8. סטודנטים המועסקים כעוזרי מחקר של הסגל הבכיר נהנים מתמיכה כספית.
9. סטודנטים המועסקים כעוזרי הוראה מקבלים משכורת אוניברסיטאית עם כל ההטבות הנלוות ופטור משכר לימוד בהתאם לאחוז המשרה.

תואר שלישי

תלמידי דוקטורט בבלשנות שייכים אדמיניסטרטיבית לבית הספר לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע, האחראי על הענקת המלגות.

1. *מענקי שכר לימוד לתלמידים חדשים מטעם ביה"ס לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע
2. מענקי הצטיינות מטעם קרן שושנה וצבי פוזיס
3. מלגות קיום לתלמידים מצטיינים מוענקת מטעם ביה"ס לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע.
4. *מלגות מטעם הקרן ע"ש איגנאץ בוביס
5. מלגות ע"ש נתן רוטנשטרייך (ות"ת) לדוקטורנטים מצטיינים
6. מלגה ע"ש שרה וד"ר דויד אורגלר לדוקטורנטים מצטיינים
7. מלגת קרן קולטון לדוקטורנטים מצטיינים
8. *מלגות ע"ש לואיס ומרטין וויטמן לסטודנטים ערבים
9. *מענקים ע"ש פרופ' רינה דרורי לתלמידים מצטיינים
10. סטודנטים המועסקים כאסיסטנטים מקבלים משכורת אוניברסיטאית עם כל ההטבות הנלוות ופטור משכר לימוד בהתאם לאחוז המשרה.

תלמידי דוקטורט בנוירובלשנות המתקבלים לבית הספר סגול למדעי המוח מקבלים מבית הספר מלגות לאורך כל לימודיהם  (בכפוף לתנאי ביה"ס).

 

מחשבון זכאות למלגות