Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
רביעי, 20 יוני 2018

מעבדות מחקר

בחוג פועלות שלוש מעבדות מחקר: (1) מעבדת ברמן לרכישת שפה והתפתחותה (2) מעבדה לבלשנות חישובית (3) מעבדה למחקר פסיכו- ונוירובלשני.

 

 מעבדת ברמן לרכישת שפה והתפתחותה, פרופ’ (אמריטה) רות ברמן

תחום מחקר: רכישת שפה והתפתחותה מן הגיל הרך ולאורך ההתבגרות

שיטת מחקר: ניתוח מסד נתונים ממוחשב הכולל שיח בין-אישי של ילדים בגיל הרך, במדגמי אורך וחתכי רוחב, וכן מאגרי נתונים נרחבים של שיח רציף סיפורי ועיוני, כתוב ודבור. המעבדה נוקטת גישה פונקציונליסטית ומאתרת קשרים בין צורות לשוניות לפונקציה הדיסקורסיבית שלהן בסוגי השיח השונים. המעבדה מתמקדת בחקר עברית כשפת אם מתוך השוואה לשפות אחרות.

נושאי מחקר: (א) התפתחות התחביר המורכב מבחינת קישוריות בין-פסוקיות בסוגי שיח שונים; הניתוח מתבצע על סמך מערך קידוד חדשני של סוגי פסוקיות והפונקציות שהן ממלאות בסוגי שיח שונים. (ב) השוואת יכולת הכתיבה של מתבגרים בעלי התפתחות שפה תקינה לעומת בני גילם בעלי לקויות שפה או למידה; (ג) בדיקת השפעת הגורם 'אורך מילה' בטקסטים בעברית לעומת טקסטים מקבילים באנגלית במבט טיפולוגי והתפתחותי.

03-6405019  mail  home
 

 מעבדה לבלשנות חישובית, ד"ר רוני קציר

תחום מחקר: שימוש בשיטות חישוביות כדי לחקור כיצד בני אדם רוכשים שפה. חברי המעבדה מנסים להציע גישה ללמידה המבוססת על תוצאות בבלשנות תיאורטית, פסיכולוגיה קוגניטיבית ומדעי המחשב. פרוייקט המחקר המרכזי של המעבדה הוא יצירה של מודל כללי ללמידת שפה שיאפשר הערכה של יצוגים דקדוקים שונים שהוצעו בספרות הבלשנית ואת השוואתם עך בסיס קוגניטיבי וחישובי.

שיטות מחקר: סימולציות מחשב של משימות רכישת דקדוק; אורך תיאור מינמלי; שיטות מונטה קרלו.

נושאי מחקר: (א) השוואת מודלים דקדוקיים מתחרים על בסיס לומדי אורך תאור מינימלי המוסקים באמצעות המודלים; (ב) למידת לקסיקון ואילוצים פונולוגיים בתורת האופטימליות; (ג) למידה של מערכות חוקים פונולוגיים.

 03-6405018 mail home
 
 מעבדה למחקר פסיכו- ונוירובלשני, ד"ר איה מלצר-אשר

תחום מחקר: חקר הבסיס הקוגניטיבי והנוירופיסיולוגי של עיבוד שפה והפקתה במוח בוגר בריא, תוך שימוש בגישה בינתחומית בעלת דגש בלשני.

שיטת מחקר: מדדים התנהגותיים (דיוק, זמני תגובה, קריאה בקצב אישי), הדמיה בתהודה מגנטית (fMRI) ו-EEG.

נושאי מחקר: (א) חקר ההשפעה של מידע לקסיקלי וקונטקסטואלי על עיבוד תחבירי באונה השמאלית הקדמית; (ב) איתר אזורים במוח המעורבים בעיבוד של קטגוריות לקסיקליות שונות וזיהוי הקשרים ההדדיים ביניהם; (ג) חקר המנגנונים המוחיים המעורבים בתהליכים לקסיקליים ותחביריים של שינוי במבנה הארגומנטים.

03-6405024 mail home