Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
ראשון, 20 מאי 2018

דוקטורנטים
ליאור אורדנטליך mail
הריאליה הפסיכולוגית של אחסון ניבי לשון
חקר אופן הייצוג והאחסון של ניבי לשון בלקסיקון המנטלי על סמך מבדקים התנהגותיים ונוירובלשניים. קראו עוד.
 
נועה ברנדל mail
רכישת אנגלית כשפה שנייה ע"י דוברי עברית
אפיון הידע הלשוני באנגלית כשפה שנייה ובחינת שיטות הוראה המאפשרות רכישה יעילה יותר. המחקר מתמקד ברכישת תופעות תחביריות הנבדלות זו מזו בעברית ובאנגלית, כגון פרמטר הנושא הריק ו-(אי)-שימוש בכינויי גוף חוזרים ביצירת פסוקיות זיקה.
 
שיר גבעוני mail
סימון רב משמעות
בהמשך לעבודת המ.א. שלי, מחקר זה מבקש לבחון את ההשפעות המיידיות של סמנים שמשנים משמעות הנקראים גם סמני בולטות נמוכה על עיבודן של משמעויות שבולטותן נמוכה. באופן ספציפי, אבחן את היפותזת סימון הבולטות הנמוכה (Givoni, Giora and Bergerbest, 2013) בעזרת סדרת ניסויים המשתמשים במטלה של החלטה לקסיקלית. ניבוי ההיפותזה הוא שסמנים אלו מאיצים את האקטיבציה של משמעויות פחות בולטות כלומר, פחות מוכרות, פחות שכיחות, פחות פרוטוטיפיות או פחות קונבנציונאליות (The Graded Salience Hypothesis, Giora 2003) של מבעים/מושגים בטווח הסמן.
 
הדס יברכיהו mail
פונוטקטיקה עברית: שכיחות ודקדוק
המחקר בוחן הגבלות פונוטקטיות בעברית מודרנית תוך התמקדות בגורמים המעצבים הגבלות אלו במערכת הפונולוגית הסינכרונית של דוברי העברית. המחקר שואף לתרום לדיון המתמשך בנוגע לתפקידם של גורמים פנימיים וחיצוניים בעיצוב הידע לשוני; אני בודקת שכיחויות בלקסיקון כגורם חיצוני ואילוצים אוניברסליים כגורם פנימי.
 
רננה ירון mail
גורמים המשפיעים על שליפה לקסיקלית בעברית בקרב ילדים ובני נוער בעלי שפה תקינה ולקויה
עבודתי תעסוק בחקר גורמים לשוניים המשפיעים על תהליך שליפת מילים בקרב ילדים ומתבגרים בעלי התפתחות שפתית תקינה ולקויה בבית הספר היסודי ובתחילת החטיבה:  כיצד משפיעים משתנים לשוניים כמו פונולוגיה ומורפולוגיה לעומת שכיחות על תהליך שליפת המילים.
 
דני כלב mail
תבניות אספקט ומודוס חדשות בעברית בת-זמננו
המחקר סוקר את הדרכים שבהן עברית מגייסת צורני נטייה קיימים, כגון זמן עבר ובינוני, לצורך גזירת אספקט ומודוסים חדשים.
  
איתי קופרשמידט mail
יחס הברירה בעברית המקרא: עיון תחבירי, סמנטי ופרגמטי
בחינה מחודשת של יחס הברירה כפי שמשתקף בעברית המקרא, בנוסחו המסורתי-טברני, תוך סקירת דרכי ההבעה והאינטרפרטציות המגוונות ותוך בירור רעיון האי-מציאותיות (irrealis) בהגדרתו.
 
נועה קרני mail
אנגלית כשפת קהילה בישראל
אפיון הידע הלשוני של דוברי אנגלית כשפת קהילה בישראל בהשוואה לדוברי אנגלית חד-לשוניים ודוברי אנגלית כשפה שניה (L2), בדגש על תופעות פונולוגיות ומורפו-תחביריות הרגישות לאינטראקציה בין אנגלית ועברית.

 English