Wednesday, 26 Sep 2018
גמול השתלמות

 

גמול השתלמות ואישורי נוכחות

משתלם המעוניין לקבל אישור על השתתפותו בקורסים מתבקש לפנות למזכירות התכנית לקבלת טופס נוכחות אישי, טרם תחילת הקורס.
על המשתלם להחתים את המרצה על טופס הנוכחות בתום כל שיעור.
אישור לימודים ינתן בתום הסמסטר ורק על סמך טופס נוכחות חתום כמבוקש.
משתלמים שהם עובדי הוראה, יפנו למפקח המחוזי במשרד החינוך על מנת לבדוק זכאות לגמול במסלול האישי (מסלול ללא בחינות).