Wednesday, 26 Sep 2018
שינוי וביטול רישום

נוהל החלפת קורס
בקשה לשינוי קורסים ניתן להגיש:

בסמסטר א':  עד 28.10.2018
בסמסטר ב':  עד 13.3.2019

נוהל ביטול רישום
בקשה לביטול השתתפות יש להגיש אך ורק בכתב.
חובה לצרף לבקשה את כרטיס הנרשם ואישור התשלום המקורי.
בסמסטר א':  עד 4.11.2018
בסמסטר ב':  עד 20.3.2019

לאחר מועדים אלו לא יבוצעו החזרי כספים.

דמי ביטול
כל בקשת ביטול תחוייב בדמי ביטול בסך 100 ש"ח. בנוסף, תקוזז העלות עבור ההשתתפות בשיעורים שקדמו לביטול.

במקרה של ביטול קורס ביוזמת הפקולטה – יוחזר התשלום במלואו.