Saturday, 20 Jan 2018
כרטיס נרשם

בסיום הליך הרישום יקבלו הנרשמים כרטיס נרשם. חובה להדביק תמונה במקום המיועד לכך
הכרטיס יהווה אישור בלעדי לכניסה לקורסים הרשומים על גבו. יש להציג את כרטיס הנרשם בכניסה לכיתות הלימוד.
כרטיס הנרשם הוא אישי ואינו ניתן להעברה. 
לא יינתן זיכוי מכל סוג עבור אי הגעה להרצאות במסגרת הקורס.

בנוסף, מקנה הכרטיס את ההטבות הבאות (כאשר הכרטיס נושא תמונה): 

  • הסדרי חניה - חניה בחניון סמולארש בתעריף מוזל.
  • כניסה לכל אגפי הספריה המרכזית לעיון בלבד ללא תשלום.
  • הנחה ברכישת מנוי לספריה המרכזית. 

*ההטבות כפופות לשינויים בהתאם להוראות המפעילים