Monday, 16 Jul 2018
סדרות

הסדרות נערכות מטעם יחידות וחוגים בפקולטה בנושאים ייחודיים. ההרצאות ניתנות ע"י חברי סגל ההוראה.
הרישום לכל סדרה יתקיים ביחידה המארגנת.

את התשלום לסדרות ניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי.
קבלת התשלום שתשלח בדואר אלקטרוני תהווה אישור רישום.

בקשות לביטול השתתפות ולהחזרי כספים - יש להגיש בכתב בצרוף הקבלה המקורית.
כל בקשת ביטול , תחוייב בדמי ביטול בסך 100 ש"ח.

יש לשמור על אישור התשלום המקורי לצורך בירורים.