לימודי אנגלית ושפות זרות

אנגלית:

היחידה להוראת שפות עורכת קורסים ברמות שונות לתלמידים שלא השיגו רמת "פטור" במבחני המיון.

תלמידים שלא השיגו ציון "פטור" בבחינות המיון חייבים להשתתף בקורס בהתאם לרמה שאליה סווגו ולהגיע לרמת "פטור" עד תום הסמסטר השני ללימודיהם באוניברסיטה. הודעות מפורטות באשר למועדי הרישום תפורסמנה באתר האינטרנט ובאתר היחידה להוראת שפות
אתר היחידה להוראת שפות.

תלמידים הלומדים בחוג אחד לפחות במדעי הרוח נדרשים להשיג ציון 70 בקורס "מתקדמים ב' " (ולא 60) כדי להשיג "פטור". תלמידים שציונם 60-69 בקורס "מתקדמים ב' " בתום שני הסמסטרים הראשונים ללימודיהם באוניברסיטה, יקבלו אורכה ללמוד קורס נוסף, מיוחד (בתשלום), בסמסטר השלישי ללימודיהם. אם לא ישיגו ציון 70 לפחות בתום הקורס המיוחד, יופסקו לימודיהם.

שפות זרות:

תלמידים לא יידרשו ללמוד יותר משתי שפות לועזיות מודרניות בשני חוגיהם. לעניין זה אין נחשבת שפה קלאסית כגון יוונית, רומית וכו' שחייבים בה בחוגים מסוימים, ובחוגים אלה תיתכן דרישה ללימוד של שלוש שפות (ובכללן השפה הקלאסית). הדרישות בדבר לימוד שפות מצוינות בתכניות הלימודים של החוגים.

תלמידים המתכוננים להמשיך את לימודיהם לתואר השני יתייעצו עם יועץ החוג באשר לבחירת שפה נוספת בזמן לימודיהם לקראת התואר הראשון.

בחינות מיון בשפות זרות (פרט לאנגלית) תתקיימנה לפני תחילת שנת הלימודים. המועד המדויק יתפרסם באינטרנט, באתר היחידה. תלמידים שלא ישיגו ציון "פטור" חייבים להשתתף בקורס מתאים כפי שייקבע על ידי היחידה.

בחוגים אחדים נדרשת ידיעת מקצועות מסוימים לשם הכנה או עזר ללימודים, כגון לשונות וניקוד. "ידיעה" מוגדרת כשליטה בתחום, בלשון או במקצוע, המוכחת בבחינה לפי דרישות חוג הלימוד. על התלמידים ללמוד מקצועות אלה או להוכיח את ידיעתם בהם, בהתאם לרמה הנדרשת, באמצעות בחינה. לימודי העזר במקצועות האמורים המיוחדים לכל חוג וחוג מצוינים ברשימת השיעורים של החוג.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח