תלמידים מצטיינים בלימודים לקראת תואר ראשון

מצטייני רקטור

מדי שנה מוענקות לתלמידים בעלי הישגים מעולים בתואר הראשון, תעודות הערכה מטעם רקטור האוניברסיטה. אמות המידה לקבלת תעודות הערכה מטעם הרקטור נקבעות מדי שנת לימודים.

מצטייני דקאן

תעודות הערכה מטעם דקאן הפקולטה מוענקות לתלמידי התואר הראשון, בכל אחד מחוגי הפקולטה, בעלי ההישגים הגבוהים ביותר בשנת הלימודים הקודמת. אמות המידה נקבעות מדי שנת לימודים.

קריטריון להצטיינות דקאן (עבור הישגים בשנה"ל תשע"ד)
הצטיינות דקאן תינתן ל-3% מהתלמידים המצטיינים ביותר בכל חוג וחוג, בשנת הלימודים הקודמת (עליה ניתנת ההצטיינות).
על התלמיד המצטיין ללמוד מינימום 20 ש"ס ו/או 6 קורסים בחוג לימודיו.
חוג לימודים שני: מינימום 16ש"ס בציון 80 ומעלה .
תלמידי חד חוגי: 30 ש"ס לפחות בחוג לימודיו .

תלמיד שקיבל תעודת הערכה מטעם הרקטור או מטעם הדקאן, יצוין הדבר ברשומת הלימודים שלו.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח