התיישנות לימודים

החוג רשאי להחיל התיישנות על חלק מהלימודים לאחר הפסקה של יותר משנתיים. לאחר הפסקת לימודים של חמש שנים תחול התיישנות על כל הלימודים במלואם.

תלמידים המבקשים לחדש את לימודיהם לאחר הפסקת לימודים שבין חמש לעשר שנים, חייבים לקבל את המלצת ראש החוג. החידוש טעון אישור של ועדת ההוראה הפקולטטית ושל סגן רקטור האוניברסיטה, וכפוף לנוהל האוניברסיטאי של התיישנות לימודים.

כמו כן תחול התיישנות על לימודי אנגלית כשפה זרה לאחר חמש שנים ממועד הפסקת לימודיו של התלמיד באוניברסיטה. תלמידים שיאושר להם לחדש את לימודיהם לאחר חמש שנות הפסקה (בכפוף למועדי החידוש כאמור לעיל) יידרשו לעמוד בבחינת מיון אמי"ר של המרכז הארצי לבחינות וישובצו לקורס באנגלית על פי הרמה שאליה יסווגו.  תלמידים שיסווגו לרמת "מתקדמים א' " ומטה לא יוכלו לחדש את לימודיהם. על התלמידים להשיג רמת "פטור" באנגלית בתום הסמסטר הראשון לחידוש הלימודים.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח