מזכירות תלמידים כללית בפקולטה

 

שירותים הניתנים על ידי מזכירות כללית

מתן אישורים

אישורים אקדמיים כגון: גיליון ציונים (RECORD OF STUDIES), אישור על מצב הלימודים, אישור על סיום לימודים בחוג אחד ואישור זכאות לתואר ניתן להזמין בעברית ובאנגלית באמצעות האינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד" או במזכירות התלמידים של הפקולטה (בניין גילמן, חדר 150, טל' 6409780).
האישורים ניתנים תמורת תשלום.

יש לשלם עבור כל אישור על פי התעריף שנקבע על ידי האוניברסיטה. תלמיד שלא הסדיר את שכר הלימוד אינו זכאי לקבל אישור. פרטים במבוא הכלל-אוניברסיטאי.

אישורים מנהליים ניתנים על ידי מדור התלמידים במרכז למרשם (בניין דסנברג-וולף).

תלמידים הלומדים בחוג אחד בפקולטה למדעי הרוח ובחוג נוסף בפקולטה אחרת יקבלו את כל האישורים - כולל אישור הזכאות לתואר ותעודת הגמר - בפקולטה האחרת, פרט לתלמידי תכנית המצטיינים המשולבת במדעי הרוח ובאמנויות, שיקבלו את כל האישורים בפקולטה למדעי הרוח.

        1. גיליון ציונים (RECORD OF STUDIES)

רשימת הקורסים שאליהם נרשם התלמיד במהלך לימודיו ופירוט הציונים. ברשומה יירשם הציון האחרון בכל קורס (גם אם הוא "נכשל"). לא יינתן אישור על חלק מן הקורסים שלמד התלמיד או על חוג אחד בלבד (אם התלמיד למד במסגרת דו-חוגית).

         2. אישור על מצב הלימודים

מפרט את יתרת חובות התלמיד לתואר (ניתן רק לתלמיד פעיל). לקבלת האישור, על התלמיד לפנות למזכירות החוג בו הוא לומד ולבקש אישור פנימי. עם אישור זה יפנה למזכירות תלמידים כללית, שם יוכל להזמין את האישור.

         3. אישור על סיום הלימודים בחוג אחד

תלמיד הלומד בשני חוגים וסיים את חובותיו בחוג אחד בלבד, רשאי לקבל אישור על סיום לימודיו בחוג זה. האישור הוא זמני עד מועד סיום לימודיו בחוג השני.

       4. אישור זכאות לתואר (עברית/אנגלית)

שלושה עותקים ראשונים בעברית נשלחים לבית התלמיד עם סיום חובותיו האקדמיות והמנהליות, ללא תשלום. ניתן לקבל עותקים נוספים בתשלום. אישור באנגלית בשלושה עותקים ניתן בתשלום לבקשת התלמיד.

 

חידוש לימודים

תלמידים המבקשים לחדש את לימודיהם בפקולטה בהתאם לתקנות חידוש הלימודים (ראה מידע כללי) יפנו למזכירות התלמידים לשם קבלת טופס מתאים.

תלמידים המחדשים את לימודיהם חייבים בתשלום דמי חידוש לימודים.

חידוש הלימודים מותנה בצבירת מספר מינימלי של שעות לימוד והוא כפוף לתנאים של כל חוג או יחידה. תכנית הלימודים המחייבת את התלמידים המחדשים לימודים היא התכנית של השנה שבה חודשו הלימודים.

ניתן לחדש לימודים בסמסטר א' עד שישה שבועות לפני תחילת השנה ובסמסטר ב' עד חודש ימים לפני תחילת הסמסטר.

 

בחינות 

הוראות לנבחנים ניתן למצוא בקישור בחינות:  http://www.tau.ac.il/tau-rules/meida-7.pdf  ארגון מערך הבחינות של הפקולטה נעשה במזכירות תלמידים (לוח הבחינות מתפרסם בפרק תכנית הלימודים של כל חוג). שיבוץ הבחינות לחדרים מתפרסם ביום הבחינה על לוח המודעות ליד מזכירות הסטודנטים (גילמן 150) ובכניסות לבניין גילמן. לוח הבחינות  מתפרסם כשעה לפני מועד הבחינה. 

אנא שימו לב: ייתכנו שינויים בלתי צפויים בלוח הבחינות כפי שהתפרסם בידיעון. חובה על התלמידים לבדוק בלוח הבחינות החוגי, אשר מתפרסם באתר הפקולטה, את המועדים הסופיים כשבוע לפני מועדי הבחינות. על התלמידים להגיע לחדר הבחינה 15 דקות לפני תחילתה. 

תלמידים שיגיעו לבחינה באיחור לא יורשו להיכנס. 

על הנבחנים חל איסור להצטייד באמצעי תקשורת לסוגיהם, במחשבונים אלקטרוניים, במילון אלקטרוני ובמחשבים ניידים (איסור זה חל גם בבחינות שבהן מורשים הנבחנים להשתמש בחומר כתוב). 

תלמידים הזכאים להתאמות לימודיות בבחינותבאישור ועדת הוראה של הפקולטה, יפנו למזכירות תלמידים לשם קבלת טופס מיוחד כשבועיים לפני מועד הבחינה.  את הטופס הזה עליהם להציג בפני המשגיחים עם תחילת כל בחינה. 

עולים חדשים (עד 5 שנים בארץ) יכולים לקבל במזכירות תלמידים  אישור לתוספת זמן של חצי שעה ואישור לשימוש במילון בבחינות הנערכות בשפה העברית בלבד. יש להסדיר אישור זה עד שבוע לפני תחילת הבחינות, במזכירות תלמידים, חדר 150, בניין גילמן. לא יאושר שימוש במילון שיהיו בו תוספות. השימוש במילון ממוחשב מכל סוג שהוא - אסור. 

בני מיעוטים אשר נבחנו בבחינות הבגרות בשפה הערבית יכולים לקבל במזכירות תלמידים אישור לתוספת זמן של חצי שעה בבחינות הנערכות בשפה העברית בלבד. ללא הטופס המתאים לא יקבל התלמיד תוספת זמן או התאמות לימודיות. 

הפקולטה מקיימת שירות סריקת בחינות. תלמידים, המעוניינים להשתמש בשירות זה, יפנו לאתר האוניברסיטה, בשירותי "מידע אישי לתלמיד". בנוסף, קיימת אפשרות לתלמידים המעוניינים לשפר ציון חיובי,  להירשם לבחינות במועד ב' באמצעות אתר האוניברסיטה, בשירותי "מידע אישי לתלמיד". 

 

 
את תקנון הבחינות ותנאי המעבר משנה לשנה ניתן למצוא בתמצית הוראות האוניברסיטה ונהליהציונים ניתן לברר באינטרנט במערכת המידע האישי: https://www.ims.tau.ac.il/Tal/
 
 
צור קשר:

משרדי המזכירות:
בניין גילמן, חדר 150, 
טל': 03-6409780
קבלת קהל: בימים א', ג', ד' בשעות 09:00-13:00, 
ביום ב' בשעות 09:00-15:00
ביום ה' אין קבלת קהל

דוא"ל:    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

נציבת קבילות הסטודנטים בפקולטה למדעי הרוח :

פרופ' חנה איילון, נציבת הקבילות, מטפלת בקבילות סטודנטים בנושאים שלא מצאו את פתרונם במסגרת יחידת הלימוד של התלמיד. קבילות לנציבה יש לשלוח בכתב בלבד לכתובת הבאה:
נציבת קבילות הסטודנטים, דוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , דקאנט הסטודנטים ע"ש רות ואלן  זיגלר, קריית האוניברסיטה, רמת אביב, ת"ד 39040, תל-אביב 61390, טלפון: 03-640883, פקס: 03-6409690 
נציבת הקבילות תטפל רק בקבילות אישיות שהתקבלו בכתב מהקובל/ת עצמו/ה ובחתימתו/ת.

 
 
 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח