מתן אישורים

אישורים אקדמיים כגון: גיליון ציונים (RECORD OF STUDIES), אישור על מצב הלימודים, אישור על סיום לימודים בחוג אחד ואישור זכאות לתואר ניתן להזמין בעברית ובאנגלית באמצעות האינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד" או במזכירות התלמידים של הפקולטה (בניין גילמן, חדר 150, טל' 6409780). 

האישורים ניתנים תמורת תשלום.

יש לשלם עבור כל אישור על פי התעריף שנקבע על ידי האוניברסיטה. תלמיד שלא הסדיר את שכר הלימוד אינו זכאי לקבל אישור. פרטים במבוא הכלל-אוניברסיטאי.

אישורים מנהליים ניתנים על ידי מדור התלמידים במרכז למרשם (בניין דסנברג-וולף).

תלמידים הלומדים בחוג אחד בפקולטה למדעי הרוח ובחוג נוסף בפקולטה אחרת יקבלו את כל האישורים - כולל אישור הזכאות לתואר ותעודת הגמר - בפקולטה האחרת, פרט לתלמידי תכנית המצטיינים המשולבת במדעי הרוח ובאמנויות, שיקבלו את כל האישורים בפקולטה למדעי הרוח.

        1. גיליון ציונים (RECORD OF STUDIES)

רשימת הקורסים שאליהם נרשם התלמיד במהלך לימודיו ופירוט הציונים. ברשומה יירשם הציון האחרון בכל קורס (גם אם הוא "נכשל"). לא יינתן אישור על חלק מן הקורסים שלמד התלמיד או על חוג אחד בלבד (אם התלמיד למד במסגרת דו-חוגית).

         2. אישור על מצב הלימודים

מפרט את יתרת חובות התלמיד לתואר (ניתן רק לתלמיד פעיל). לקבלת האישור, על התלמיד לפנות למזכירות החוג בו הוא לומד ולבקש אישור פנימי. עם אישור זה יפנה למזכירות תלמידים כללית, שם יוכל להזמין את האישור.

         3. אישור על סיום הלימודים בחוג אחד

תלמיד הלומד בשני חוגים וסיים את חובותיו בחוג אחד בלבד, רשאי לקבל אישור על סיום לימודיו בחוג זה. האישור הוא זמני עד מועד סיום לימודיו בחוג השני.

       4. אישור זכאות לתואר (עברית/אנגלית)

שלושה עותקים ראשונים בעברית נשלחים לבית התלמיד עם סיום חובותיו האקדמיות והמנהליות, ללא תשלום. ניתן לקבל עותקים נוספים בתשלום. אישור באנגלית בשלושה עותקים ניתן בתשלום לבקשת התלמיד.

 

 

 

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח