נהלים ודרישות במהלך הלימודים

1. בכל הקורסים חלה חובת נוכחות.

2 לא ניתן ללמוד את שני הסמינרים בהנחיית אותו מורה. לפחות סמינר אחד מתוך השניים יש ללמוד בת"א.

 3. בקורסים מסויימים יידרשו התלמידים למלא מטלות מיוחדות כמו הצגת רפראט (בכתב או בע"פ).

4. בסמינרים יעמדו התלמידים בבחינה בסיום הקורס ויגישו עבודות בכתב. היקף עבודת הסמינריון יהיה 7,000 מילים. העבודות תיכתבנה על פי הכללים המקובלים בחיבורים מדעיים ותוגשנה למזכירות החוג ולא ישירות למורים. לא ניתן להגיש עבודה חוזרת לשם תיקון הציון. התלמידים בסמינריונים אשר ציונם בעבודה או בבחינה יהיה "נכשל" (פחות מ-60), יידרשו ללמוד סמינר אחר במקומו.
מועדי הגשת העבודות: (בכפוף לתקנון שכ"ל של האוניברסיטה):
סמסטר א':  יום ד' 27.5.15  ט' בסיון תשע"ה
סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום ד' 7.10.15 כ"ד בתשרי תשע"ו
לא ניתן לחרוג ממועדים אלה.
בקשות לדחיות מועדי ההגשה של עבודות סמינריוניות יש להפנות לוועדת ההוראה של הפקולטה דרך מזכירות החוג. אין בסמכותו של החוג לאשר דחייה בהגשת עבודות!

ציונים והערכות: ערעור על ציון יוגש בכתב למזכירות החוג על גבי טופס המיועד לכך בתוך שבוע מיום פרסום הציונים. בחינת הציון מחדש עשויה להביא לידי הערכה שונה, גבוהה או נמוכה יותר מן הציון המקורי. לא ישונה ציון ללא הליך של ערעור.
תלמיד יהיה זכאי למועד מיוחד רק על פי הוראות האוניברסיטה; ניתן להגיש בקשה למועד מיוחד עד שלושה שבועות מיום פרסום הציונים.

לתשומת לב: לא ניתן לשנות מועדי בחינות ומתכונת של בחינות.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח