ציון הגמר

ציון הגמר לתואר הראשון ישוקלל כדלהלן:

מבואות (12 ש"ס)

20%

שעורי בחירה

50%

סמינרים

30%

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח