תנאי הקבלה

על המועמדים חלים כל תנאי הקבלה לפקולטה, כמפורט בידיעון, בפרק הכללי של הפקולטה למדעי הרוח.

קבלה למגמה לשפה וספרות ערבית:

הקבלה למגמה לשפה וספרות ערבית מותנית בידיעת השפה הערבית לפני תחילת הלימודים.
המועמדים למגמה זו חייבים בבחינת מיון בערבית, לצורך קביעת רמת הידע בשפה.

בחינת המיון כוללת ניקוד מלא של טקסט בערבית ספרותית בת ימינו ותרגומו לעברית רהוטה (ניתן להשתמש במילון בבחינה). בחינת מיון לדוגמה מופיעה באתר האינטרנט של החוג וניתן לקבלה גם במזכירות החוג. 
על סמך בחינת המיון יסווגו התלמידים שיתקבלו למגמה, לשתי קבוצות:
א. תלמידים החייבים ללמוד את הקורס "יסודות הדקדוק" (2 ש"ס) כדרישת-קדם ללימוד הקורסים
"דקדוק א'" ו"דקדוק ב'".  

ב. תלמידים הפטורים מן הקורס "יסודות הדקדוק".

פטוּרים מבחינת המיון למגמה לשפה וספרות:
א) תלמידים ששפת אמם ערבית וציונם בבחינת הבגרות בערבית ברמה של ארבע או חמש יחידות הוא 85 לפחות.
ב) תלמידים חסרי רקע קודם בערבית, אשר למדו במסגרת מכינת הקיץ של החוג לקראת שנת הלימודים ועמדו בה בהצלחה (ר' להלן: המכינה ללימודי ערבית).

קבלה למגמת האסלאם:

קבלה למגמת האסלאם מחייבת ידיעת ערבית בתחילת שנה ב', הואיל וחלק ניכר מן השיעורים בשנים ב'-ג' מתבסס על קריאת טקסטים בערבית ממקורות ראשוניים.

תלמידים בעלי ידע בערבית, חלקי או מלא, ייגשו לבחינת המיון של החוג לפני תחילת לימודיהם במטרה לקבל פטור, מלא או חלקי, מלימודי הערבית. תלמידים בעלי ידע חלקי ישובצו, לפי בחינת המיון, בקורס ערבית א', או ערבית ב' (ר' להלן: המכינה ללימודי ערבית). מועדי בחינות המיון לחוג מתפרסמים כל שנה בחוברת המרכז למרשם ובאתר החוג ללימודי הערבית והאסלאם.

תלמידים בעלי ידע קודם בערבית יסווגו על סמך בחינת המיון לשתי קבוצות:
א. תלמידים החייבים ללמוד את הקורס "יסודות הדקדוק" (2 ש"ס) לפני לימוד הקורסים "דקדוק א'" ו"דקדוק ב'"
ב. תלמידים הפטורים מן הקורס "יסודות הדקדוק" .

פטוּרים מבחינת המיון למגמת האסלאם:
א) תלמידים ששפת אמם ערבית וציונם בבחינת הבגרות בערבית ברמה של ארבע או חמש יחידות הוא 85 ומעלה.
ב) תלמידים שהתקבלו ללימודים במגמה לשפה וספרות ערבית.
ג) תלמידים חסרי רקע קודם בערבית, אשר למדו במסגרת מכינת הקיץ של החוג לקראת שנת הלימודים ועמדו בה בהצלחה.

מועדי בחינות המיון לחוג מתפרסמים כל שנה באתר הרישום לאוניברסיטה ובאתר החוג ללימודי הערבית והאסלאם.


ידיעון הפקולטה למדעי הרוח