מבנה הלימודים ומהלכם

1.המגמה לשפה וספרות ערבית

2.מבנה הלימודים

3.מהלך הלימודים

4.המגמה ללימודי האסלאם

5.מבנה הלימודים

6.מהלך הלימודים

 

1. המגמה לשפה וספרות ערבית 

מבנה הלימודים

המסלול הדו-חוגי כולל 60 ש"ס לפי המבנה הבא: 

א. מבואות

12

ש"ס

ב. לימודי יסוד

26

ש"ס

ג. תרגילים טקסטואליים

6

ש"ס

ד. שיעורי העמקה/בחירה

12

ש"ס

ה. סמינריון

4

ש"ס

סה"כ

60

ש"ס

א. מבואות 

קווים מאפיינים בספרות הערבית הקלאסית

2

ש"ס

תרגיל לקווים מאפיינים בספרות הערבית הקלאסית

2

ש"ס

מבוא לספרות הערבית המודרנית

2

ש"ס

תרגיל במבוא לספרות מודרנית

2

ש"ס

מושגי יסוד באסלאם

4

ש"ס

סה"כ

12

ש"ס

ב. לימודי יסוד 

יסודות הדקדוק

2

ש"ס

דקדוק א': תורת ההגה והצורות

  4

ש"ס

דקדוק ב': תחביר

4

ש"ס

ערבית שימושית

4

ש"ס

קוראן ופרשנות

4

ש"ס

יסודות השירה המודרנית

2

ש"ס

הסיפורת הערבית המודרנית

2

ש"ס

שירה ערבית קלאסית

2

ש"ס

ז'אנרים ספרותיים קלאסיים

2

ש"ס

סה"כ

26

ש"ס

ג. תרגילים טקסטואליים 

תרגיל בטקסטים ספרותיים קלאסיים

2

ש"ס

תרגיל בטקסטים דתיים-היסטוריוגרפיים

2

ש"ס

תרגיל בטקסטים עיוניים מודרניים 

2

ש"ס 

סה"כ

6

ש"ס

ד. שיעורי העמקה

התלמידים ישתתפו בשיעורי העמקה בהיקף של 12 ש"ס מבין שיעורי ההעמקה של החוג וכן שיעורי בחירה מחוגים אחרים שמציע החוג.

ה. סמינריון

על התלמידים ללמוד סמינריון אחד (4 ש"ס) באחד התחומים הבאים:
ספרות ערבית קלאסית
ספרות ערבית מודרנית
לשון ערבית
דת והיסטוריוגרפיה אסלאמית

מהלך הלימודים

שנה א': 

יסודות הדקדוק [1]

2

ש"ס

דקדוק א': תורת ההגה והצורות[2]

4

ש"ס

קווים מאפיינים  בספרות הקלאסית 

2

ש"ס 

תרגיל לקווים מאפיינים  בספרות הקלאסית

2

ש"ס 

מושגי יסוד באסלאם

4

ש"ס

מבוא לספרות הערבית המודרנית

2

ש"ס

תרגיל במבוא לספרות מודרנית

2

ש"ס

ערבית שימושית

4

ש"ס

סה"כ

22

ש"ס

שנה ב': 

דקדוק ב': תחביר[2]

4

ש"ס

קוראן ופרשנות

4

ש"ס

יסודות השירה המודרנית

2

ש"ס

הסיפורת הערבית המודרנית

2

ש"ס

תרגיל בטקסטים דתיים-היסטוריוגרפיים

2

ש"ס

תרגיל בטקסטים ספרותיים קלאסיים

2

ש"ס

 שיעורי העמקה [3]

  6

ש"ס

סה"כ

22

ש"ס

שנה ג': 

שירה ערבית קלאסית

2

ש"ס

ז'אנרים ספרותיים קלאסיים

2

ש"ס

תרגיל בטקסטים עיוניים מודרניים 

2

ש"ס 

שיעורי העמקה 

6

ש"ס

סמינריון

4

ש"ס

סה"כ

16

ש"ס

 

2. המגמה ללימודי האסלאם

תלמידים ללא רקע קודם בשפה הערבית, נדרשים ללמוד את הקורסים: ערבית א'+ב' בשנה א' ואת הקורס יסודות הדקדוק בשנה ב'.

מבנה הלימודים 

א. מבואות

14

ש"ס

ב. לימודי יסוד

18

ש"ס

ג. טקסטים מודרניים למתקדמים ("עיון בהגותם של האחים המוסלמים")

4

ש"ס

ד. טקסטים קלאסיים למתקדמים ("קריאה במקורות שיעיים" ו"טקסטים עיוניים קלאסיים")

4

ש"ס

ה. שיעורי העמקה מהחוג ומחוגים אחרים

10

ש"ס

ו. סמינריון

4

ש"ס

סה"כ

54

ש"ס

א. מבואות                       

מושגי יסוד באסלאם

4

ש"ס

תרגיל במושגי יסוד באסלאם

2

ש"ס

מבוא להלכה אסלאמית  

2

ש"ס

מבוא לתיאולוגיה אסלאמית

2

ש"ס 

מבוא לפילוסופיה אסלאמית

2

ש"ס

קווים מאפיינים בספרות הקלאסית

2

ש"ס

סה"כ

14

ש"ס

ב. לימודי יסוד                

יסודות הדקדוק

  2

ש"ס

קוראן ופרשנות 

4

ש"ס 

המסורת המוסלמית הקדומה ("טקסטים דתיים - היסטוריוגרפיים" א + ב)

 4

ש"ס

האסלאם הקדום בראי האסלאם המודרני

2

ש"ס

המקורות לחקר האסלאם

 2

ש"ס

הגות אסלאמית מודרנית ("אבות המודרניזם")

4

ש"ס 

סה"כ

18

ש"ס

ג. טקסטים מודרניים למתקדמים (לפטורים מערבית א') 4 ש"ס

ד. טקסטים קלאסיים למתקדמים (לפטורים מערבית ב') 4 ש"ס

מומלץ לבוגרי ערבית א' ו/או ערבית ב' ללמוד קורסים אלה כשיעורי העמקה.

ה. שיעורי בחירה
התלמידים ישתתפו בשיעורי העמקה מהחוג ובשיעורי בחירה מחוגים אחרים בהיקף של 10 ש"ס.
שיעורי החוג במגמה לשפה וספרות ערבית נכללים במסגרת שיעורי ההעמקה לתלמידי מגמת האסלאם, באישור היועץ לתואר הראשון.

ו. סמינריון

על התלמידים ללמוד סמינריון אחד (4 ש"ס) באחד התחומים הבאים:
א. דת והיסטוריוגרפיה אסלאמית
ב. ספרות קלאסית
ג. לשון ערבית

מהלך הלימודים

שנה א'

ערבית א' ( 10 שעות) 4
או טקסטים מודרניים למתקדמים 5

4 ש"ס
ערבית ב' (10 שעות) 4
או טקסטים קלאסיים למתקדמים 6
4

ש"ס

יסודות הדקדוק

2

ש"ס

מושגי יסוד באסלאם 

4

ש"ס

תרגיל במושגי יסוד באסלאם 7 

2

ש"ס   

קווים מאפיינים בספרות הקלאסית                                              

2

ש"ס

סה"כ

18

ש"ס

 שנה ב'

מבוא להלכה אסלאמית

2

ש"ס

מבוא לתיאולוגיה אסלאמית 

2

ש"ס 

מבוא לפילוסופיה אסלאמית

2

ש"ס

קוראן ופרשנות

4

ש"ס

המסורת המוסלמית הקדומה  (טקסטים דתיים-היסטוריוגרפיים א + ב)

4

ש"ס

שיעורי העמקה/בחירה  

6

ש"ס

סה"כ

20

ש"ס

שנה ג'

המקורות לחקר האסלאם

2

ש"ס

האסלאם הקדום בראי האסלאם המודרני

2

ש"ס

הגות אסלאמית מודרנית  ("אבות המודרניזם")

4

ש"ס

שיעורי העמקה/בחירה

4

ש"ס

סמינריון

4

ש"ס

סה"כ

16

ש"ס

[1] הקורס מיועד לתלמידי שנה א' המחוייבים בקורס יסודות הדקדוק, על סמך מבחן המיון, ולתלמידים בוגרי המכינה לערבית בסמסטר הקיץ. בוגרי הקורסים ערבית א'+ב' ילמדו את הקורס בסמסטר א' של שנה ב'.
[2] דרישת קדם: סיום הקורס "יסודות הדקדוק" בציון חיובי.
[3] ניתן ללמוד במספר שיעורי העמקה בשנה ב'.
[4] לא כל שעות הלימוד נכללות במניין השעות לתואר.
[5] דרישת קדם: סיום הקורס ערבית א' או ערבית ברמת פטור.
[6] דרישת קדם: ערבית ברמת פטור.
[7] דרישת קדם: ידיעת ערבית ברמת פטור- חובה.

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח