דרישות במהלך הלימודים

1. מעבר לשנה ב'

במגמה לשפה וספרות ערבית:
מעבר לשנה ב' מותנה בהשגת ציון ממוצע 70 לפחות בשיעורי שנה א', וציון "עובר" (60) בקורס "דקדוק א'".

במגמה ללימודי האסלאם:
מעבר לשנה ב' מותנה בהשגת ציון ממוצע 70 לפחות בשיעורי שנה א', וציון "עובר" (60) בלימודי ערבית א' ו-ב'.

2. סמינריונים

על התלמידים המשתתפים בקורסי סמינר להגיש עבודות כמפורט להלן:
א. עבודה סמינריונית בנושא הסמינר, באישור המרצה.
ב. רפראט בכתב ו/או בעל-פה, בהתאם להחלטת המרצה. כמו כן תינתן מטלה נוספת, כגון עבודה על חומר קריאה נוסף או בחינת בית, לפי שיקול דעתו של המרצה. 

 3. נוהל הגשת עבודות

העבודה הסמינריונית תוגש מודפסת או בכתב-יד ברור למזכירות החוג, בתוך שלושה חודשים מיום סיום הסמסטר. על התלמיד לשמור בידיו העתק של העבודה.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח