מבנה תכנית הלימודים

 1.     תחום ארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבתה
 2.     תחום תרבויות המזרח הקדום
 3.     המסלול החד-חוגי

1. המסלול הדו-חוגי

תחום ארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבתה

סיכום חובות התלמיד

קורסי חובה במסגרת מבואות שנה א' (ובהן חפירה לימודית)

20 ש"ס

קורסי חובה לשנים ב'-ג' (ובהן סקר לימודי)

20 ש"ס

סמינריונים

8 ש"ס

קורסי בחירה

18 ש"ס

סיורים

8 ימי סיור חובה

שנה א'

כל תלמיד ילמד בחוג קורסי חובה הכוללים סדרת קורסי חובה ופרוסמינריון:

הארכיאולוגיה מהי?* 2 ש"ס
מבוא לפרהיסטוריה של א"י 4 ש"ס
מבוא לארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים* 4 ש"ס
מבוא לתולדות המזרח הקדום 2 ש"ס
מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל א"י בתקופות הקלאסיות 4 ש"ס
פרוסמינריון** 2 ש"ס
חפירה לימודית (בתום שנה א') 2 ש"ס
סה"כ חובות שנה א' 20 ש"ס

*ציון חיובי בקורסי המבוא "הארכיאולוגיה מהי?" ו"מבוא לארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים" הוא תנאי מעבר לשנה ב'. 
תלמידי שנה א' אינם רשאים להירשם לקורסי בחירה. במקרים חריגים יוכל יועץ אקדמי של החוג לאשר השתתפות בקורס בחירה ורק בסמסטר ב'. רישום לקורסי בחירה באישור היועץ ניתן יהיה לבצע בתקופת הייעוץ והשינויים שתתקיים לקראת סמסטר ב'.

**ניתן להשתתף בסמינר רק בכפוף לקבלת ציון חיובי בפרוסמינריון 

שנים ב' - ג'

מיומנויות חובה:

טכנולוגיה וטיפולוגיה של כלי צור 2 ש"ס
טיפולוגיה של כלי חרס (א') 2 ש"ס
טיפולוגיה של כלי חרס (ב')  ש"ס 
טיפולוגיה של כלי חרס (ג') 2 ש"ס
כתובות עבריות בזיקה היסטורית / אפיגרפיה עברית ושמית-מערבית /מונוגרפיה בנושא התקופות הקלאסיות 2 ש"ס
טכנולוגיה ותרבות חומרית 2 ש"ס
שני מבואות של תרבויות המזרח הקדום 4 ש"ס
תולדות המחשבה הארכיאולוגית 2 ש"ס
סקר לימודי (בשנה ב')  ש"ס 
שני סמינריונים:    
שנה ב' - סמינר שבמסגרתו תוגש עבודת רפראט 4 ש"ס
שנה ג' - סמינר שבמסגרתו תוגש עבודה סמינריונית 4 ש"ס
סה"כ חובות שנים ב'-ג'   28 ש"ס 

שיעורי בחירה* 18 ש"ס

במהלך שיבוץ שיעורי הבחירה רצוי לבנות תכנית לימודים בעלת רצף הגיוני וממוקד. מומלץ לבחור שיעור אחד לפחות מאחת ממסגרות השיעורים האלה: (א) ארכיאולוגיה של תקופה מסוימת; (ב) ארכיאולוגיה של ארץ שכנה (כגון ירדן, סוריה, קפריסין); (ג) תרבות חומרית; (ד) ארכיאולוגיה של קבורה. תלמידים המבקשים להתמחות בתחום לימודים מסוים מן התחומים הנלמדים בארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבותיה ימקדו את שיעוריהם בתחום זה והם גם רשאים לשמוע חלק משיעורי הבחירה בחוגים אחרים (לאחר התייעצות עם ראש החוג).

*שיעורי הבחירה מתחלפים מידי שנה ובהם כאלו הניתנים אחת לשלוש שנים.

מומלץ כי תלמידים שעיקר עניינם בתקופות המקראיות ילמדו אחת מן השפות העתיקות של התרבויות השכנות (מצרית, אכדית, או חתית), ותלמידים שעיקר עניינם בתקופות הקלאסיות ילמדו אחת מן השפות הקלאסיות (יוונית עתיקה או לטינית, הנלמדות במסגרת החוג ללימודים קלאסיים). במסלול החד-חוגי ייכללו 4 ש"ס מלימודי השפה במנין השעות לתואר ואילו במסלול הדו-חוגי 2 ש"ס בלבד. 

חפירה לימודית

התלמיד חייב בחפירה לימודית במשך ארבעה שבועות רצופים (20 ימי עבודה). החפירה הלימודית נכללת במסגרת החובות לשנה א' ונעשית במסגרת החפירות של מורי החוג. פרטים יימסרו לאחר תחילת שנת הלימודים. תלמיד לא יוכל להשתתף בחפירה הלימודית אלא אם כן השתתף בשיעור "הארכיאולוגיה מהי?". החפירה הלימודית כוללת עבודה מעשית בשטח, תרגול בתחומים שונים של טיפול בממצאים והרצאות. בדרך כלל ילונו התלמידים במחנה החפירה, והפעילות נמשכת משעות הבוקר המוקדמות עד שעות הערב. בתום החפירה יגיש התלמיד עבודת סיכום. העבודה תוגש עד תחילת שנת הלימודים שלאחר החפירה. תלמיד שלא יוכל לגשת לבחינה אחת או יותר בחוג בשל השתתפות בחפירה לימודית, יהיה זכאי לקבלת מועד מיוחד לבחינה/ות ובלבד שניגש לאחד ממועדי הבחינה (א' או ב') ושעמד בחובת החפירה במלואה.
  
סטודנט שהשתתף באופן מלא בחפירה לימודית יהיה זכאי גם לקבלת ארכה בהגשת עבודות (במסגרת סמינרים שנלמדו בחוג בסמסטר ב' או במסגרת סמינרים שנתיים ) עד ל – 31/12 באותה השנה, בכפוף לאישור ראש החוג. בקשות לקבלת מועד מיוחד לבחינה יש להגיש למזכירות תוך שלושה שבועות מפרסום ציוני מועד ב' באותו קורס.

השתתפות בחפירה הלימודית, בסקר הלימודי ובסיורים מחייבת מאמץ פיזי ניכר ולכן יוכלו להשתתף בהם רק תלמידים שבריאותם תקינה. לתלמידים מוגבלי תנועה ולתלמידים שבריאותם לקויה יימצאו פתרונות חלופיים.

סקר לימודי

התלמיד חייב להשתתף בסקר ארכיאולוגי לימודי בשנת לימודיו השנייה. מלבד פגישות בכיתה מתקיימים במסגרת השיעור חמישה ימים של סקר ארכיאולוגי בשדה.

סיורים

התלמיד חייב בשמונה ימי סיור.

נוסף על סיורים אלה ישתתפו התלמידים בסיורים הנלווים לשיעורים השונים, במידה שיינתנו.

2. המסלול הדו-חוגי

תחום תרבויות המזרח הקדום

סיכום חובות התלמיד

שיעורי חובה במסגרת מבואות שנה א' (ובהן חפירה לימודית) 30 ש"ס
שיעורי חובה לשנים ב'-ג' 8 ש"ס
סמינריונים 8 ש"ס
שיעורי בחירה 20 ש"ס
סיורים 8 ימי סיור חובה

שנה א'

כל תלמיד ילמד בחוג קורסי חובה הכוללים סדרת מבואות ופרוסמינריון:

הארכיאולוגיה מהי?* 2 ש"ס
מבוא לקריאת תעודות מהמזרח הקדום 2 ש"ס
מבוא לארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים* 4 ש"ס
מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל א"י בתקופות הקלאסיות  4 ש"ס 
מבוא לתולדות המזרח הקדום 2 ש"ס
פרוסמינריון** 2 ש"ס
שפה עתיקה למתחילים*** 8 ש"ס
שני מבואות של תרבויות המזרח הקדום (מתוך הרשימה) 4 ש"ס
מבוא לפרהיסטוריה של אנטוליה, של סוריה ושל מסופוטמיה  
מבוא לתרבות מצרים העתיקה  
מבוא לתרבויות מסופוטמיה  
מבוא לתרבויות אנטוליה  
מבוא לתרבויות האגאיות הקדם-קלאסיות  
חפירה לימודית (בתום שנה א') 2 ש"ס
סה"כ חובות שנה א' 30 ש"ס

תלמידי שנה א' אינם רשאים להירשם לקורסי בחירה. במקרים חריגים יוכל יועץ אקדמי של החוג לאשר השתתפות בקורס בחירה ורק בסמסטר ב'. רישום לקורסי בחירה באישור היועץ ניתן יהיה לבצע בתקופת הייעוץ והשינויים שתתקיים לקראת סמסטר ב'.
*ציון חיובי בקורסי המבוא "הארכיאולוגיה מהי?" ו"מבוא לארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים" הוא תנאי מעבר לשנה ב'.

** ניתן להשתתף בסמינר רק בכפוף לקבלת ציון חיובי בפרוסמינריון

*** השפות העתיקות הנלמדות הן מצרית, אכדית וחתית. בכל שנה נלמדות שתיים מן השפות הללו ובשנת לימודיהם הראשונה יבחרו התלמידים אחת מן השפות המוצעות באותה שנה. תלמידים המעוניינים ללמוד את השפה שאינה נלמדת באותה שנה (והיא גם אינה נלמדת בחוג אחר) יתחילו ללמוד שפה עתיקה בשנה ב' ללימודיהם, באופן חריג. בשעות שהתפנו ילמדו תלמידים אלה בשיעורי מבוא נוספים ובשיעורי בחירה.

שנים ב' - ג'

שיעורי חובה:

שלושה מבואות של תרבויות המזרח הקדום (מתוך הרשימה הנ"ל) 6 ש"ס
טכנולוגיה ותרבות חומרית 2 ש"ס
שני סמינריונים (בשתי תרבויות שונות):  
שנה ב' - סמינר שבמסגרתו תוגש עבודת רפראט 4 ש"ס
שנה ג' - סמינר שבמסגרתו תוגש עבודה סמינריונית 4 ש"ס
סה"כ חובות שנים ב'-ג' 16 ש"ס

שיעורי בחירה* 20 ש"ס

שיעורי הבחירה בתחום תרבויות המזרח הקדום מתמקדים בשלושה נושאי יסוד: (א) היסטוריה וחברה; (ב) דת ומיתולוגיה; (ג) אמנות ותרבות חומרית. מומלץ לבחור במהלך הלימודים בשיעור אחד לפחות מכל אחד משלושת נושאי היסוד. שיעורי הבחירה יכללו שתי תרבויות לפחות. החוג ממליץ לתלמידים לבחור בסדרות של שיעורים שיש ביניהם קשר נושאי.

*שיעורי הבחירה מתחלפים מידי שנה ובהם כאלו הניתנים אחת לשלוש שנים.

מומלץ כי תלמידים שתחום התעניינותם היסטורי-פילולוגי ימשיכו בלימודי שפה עתיקה ברמת מתקדמים או ילמדו שפה עתיקה נוספת ברמת מתחילים.

חפירה לימודית

התלמיד חייב בחפירה לימודית במשך ארבעה שבועות רצופים (20 ימי עבודה). החפירה הלימודית נכללת במסגרת החובות לשנה א' ונעשית במסגרת החפירות של מורי החוג. תלמיד לא יוכל להשתתף בחפירה הלימודית אלא אם כן השתתף בשיעור "הארכיאולוגיה מהי?". החפירה הלימודית כוללת עבודה מעשית בשטח, תרגול בתחומים שונים של טיפול בממצאים והרצאות. בדרך כלל ילונו התלמידים במחנה החפירה, והפעילות נמשכת משעות הבוקר המוקדמות עד שעות הערב. בתום החפירה יגיש התלמיד עבודת סיכום. העבודה תוגש עד תחילת שנת הלימודים שלאחר החפירה. תלמיד שלא יוכל לגשת לבחינה אחת או יותר בחוג בשל השתתפות בחפירה לימודית, יהיה זכאי לקבלת מועד מיוחד לבחינה/ות ובלבד שניגש לאחד ממועדי הבחינה (א' או ב') ושעמד בחובת החפירה במלואה.

סטודנט שהשתתף באופן מלא בחפירה לימודית יהיה זכאי גם לקבלת ארכה בהגשת עבודות (במסגרת סמינרים שנלמדו בחוג בסמסטר ב' או במסגרת סמינרים שנתיים) עד ל – 31/12 באותה השנה, בכפוף לאישור ראש החוג. בקשות לקבלת מועד מיוחד לבחינה יש להגיש למזכירות תוך שלושה שבועות מפרסום ציוני מועד ב' באותו קורס.   

השתתפות בחפירה הלימודית, בסקר הלימודי ובסיורים מחייבת מאמץ פיזי ניכר ולכן יוכלו להשתתף בהם רק תלמידים שבריאותם תקינה. לתלמידים מוגבלי תנועה ולתלמידים שבריאותם לקויה יימצאו פתרונות חלופיים.

סיורים

התלמיד חייב בשמונה ימי סיור. 
נוסף על סיורים אלה ישתתפו התלמידים בסיורים הנלווים לשיעורים השונים, אם יש כאלה.

3 המסלול החד-חוגי

במסלול זה חייבים התלמידים בשיעורי החובה של שני תחומי הלימודים - הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבתה ותרבויות המזרח הקדום. התלמידים ימירו את שיעורי החובה החוזרים בשני התחומים (כגון "ארכיאולוגיה מהי" או "מבוא לתולדות המזרח הקדום") בשיעורי בחירה.
תלמידים המעוניינים בכך רשאים ללמוד במסגרת שעות הבחירה בחוגים לתרבות עברית (מגמת מקרא), היסטוריה של עם ישראל ולימודים קלאסיים קורסים שונים באישור יועץ התואר הראשון.

סיכום חובות התלמיד

שיעורי חובה (כולל חפירה לימודית, סקר לימודי ושפה עתיקה) 56 ש"ס
סמינריונים (שתי עבודות רפראט ושתי עבודות סמינריוניות) 16 ש"ס
שיעורי בחירה 52 ש"ס
סיורים 8 ימים סיורי חובה

מומלצת: שפה מודרנית שנייה לתלמידי שנה ג' המתעתדים להמשיך לתואר שני.
*ציון חיובי בקורסי המבוא "הארכיאולוגיה מהי?" ו"מבוא לארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים" הוא תנאי מעבר לשנה ב'.

מעבר ממסלול דו-חוגי למסלול חד-חוגי בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום:

בכפוף לאישור ראש החוג יכול תלמיד במהלך לימודיו לעבור למסלול החד-חוגי. במקרה זה ניתן להכיר בקורסים שלמד במסגרת לימודיו בחוג השני בהיקף של עד 16 ש"ס, בכפוף להחלטת יועץ התואר הראשון. ההחלטה לגבי הכרה בקורסים תתבסס על הזיקה של הקורסים ללימודים בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום ועל רמת הישגיו של התלמיד בקורסים אלו.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח