סיום הלימודים לתואר בוגר וציון הגמר

ציון הגמר* ישוקלל לפי הפירוט:

ציוני הסמינריון והרפראט

30%

ציוני שאר השיעורים

70%

 

 

 

*לתלמידים שהתחילו את לימודיהם בתשס"ו ואילך

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח