מסלול הכשרה מעשית לארכיאולוגים חופרים*

החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום מקיים מסלול משלים במסגרת תחום הלימוד של הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבתה, המיועד לתלמידים המעוניינים לשמש עם סיום לימודיהם ארכיאולוגים פעילים הרשאים לנהל חפירות וסקרים. התלמידים שילמדו במסלול זה יקבלו עם סיום לימודיהם בהצלחה, מכתב הסמכה של "ארכיאולוג חופר" מטעם ראש החוג הנלווה לתעודת הבוגר ומוכר על ידי רשות העתיקות והמוסדות האקדמיים האחרים כסמך לניהול חפירות וסקרים ארכיאולוגיים, היה וישתלבו בעבודה במוסד המורשה לקיים חפירות ארכיאולוגיות (רשות העתיקות או המכונים לארכיאולוגיה שבאוניברסיטאות). על פי החלטת המועצה לארכיאולוגיה שליד רשות העתיקות נדרש מכתב הסמכה זה מכל ארכיאולוג בעל תואר ראשון שברצונו לנהל מיזם ארכיאולוגי.

יכולים להתקבל להכשרה זו תלמידי התואר הראשון המתמקדים בלימודיהם בתחום ארכיאולוגיה של ארץ-ישראל (מסלול דו-חוגי או חד-חוגי).
בנוסף לקורסי החובה לתואר הראשון בתחום ארכיאולוגיה של ארץ-ישראל חובה על תלמידי המסלול ללמוד את הקורסים הבאים:

 
הכשרת שדה מתקדמת 2 ש"ס
סדנה ארכיאולוגית 2 ש"ס
אפיגרפיה עברית ושמית-מערבית / כתובות עבריות בזיקה היסטורית / מבוא להיסטוריוגרפיה מקראית / מבוא לקריאת תעודות בתקופות הקלאסיות 2 ש"ס
טכנולוגיות קדומות / ממצא זעיר בעולם הקלאסי/ אומנותואדריכלות יוונית ורומית / נומיסמאטיקה                              4 ש"ס
שיטות מדעיות בארכיאולוגיה / מבוא לטכנולוגיה ותרבותחומרית      2 ש"ס
ארכיאוזואולוגיה / ארכיאובוטניקה / מבוא לאנתרופולוגיהפיזית  2 ש"ס
 סה"כ  14 ש"ס
 
קורסים אלו יכללו במנין שעות הבחירה של התלמיד.
המסלול פתוח בפני תלמידי התואר השני. עבורם קורסי ההכשרה לא ייכללו במנין השעות לתואר (ייחשבו כקורסים עודפים).

הכשרת השדה המתקדמת תכלול עונת חפירות של 20 ימי עבודה לפחות, ובהם יועסק התלמיד בתפקיד בעל אחריות ניהולית בחפירות של רשות העתיקות, שיתקיימו בשיתוף עם החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזה"ק של אוניברסיטת תל-אביב ובחסותו האקדמית. זאת בנוסף על השתתפותו בחפירה לימודית בתום שנתו הראשונה לתואר הראשון. בסיום החפירה יגיש התלמיד דו"ח חפירה במתכונת של מאמר מדעי למנהל החפירות בהן הוא ישתתף. הדו"ח יועבר לאחר בדיקתו לרכז תכנית ההכשרה המעשית לארכיאולוגים חופרים.

הסדנה הארכיאולוגית תכלול תכנים שעניינם היבטים שונים של מחקרי שדה, תיעודם וניהולם והכנת דו"חות מדעיים, לרבות הקניית ידע על אופנים בהם ניתן להשתמש ביישומי מחשב במחקרים ארכיאולוגים מגוונים.

קורסי הכשרת השדה והסדנה הארכיאולוגית ירוכזו על ידי חבר סגל החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום.
*המסלול אינו חלק מתכנית ההוראה החוגית לתואר הראשון ולפיכך החוג שומר לעצמו את הזכות לבטלו בשנת לימודים נתונה.   
הודעה על פתיחת המסלול והרישום אליו יתקיימו לקראת סיומו של סמסטר א'.  
** רשימת הקורסים עשויה להשתנות בהתאם לקורסים הניתנים במסגרת החוג באותה שנה. 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח