קורסי החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

מבואות שנה א' - מסגרת 120

0671100101 - הארכיאולוגיה מהי? (תאריך בחינה)
פרופ' יובל גורןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
0671100102 - הארכיאולוגיה מהי? (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן220
0671101001 - ראשית התרבות האנושית: מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית (תאריך בחינה)
פרופ' רן ברקאיסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן220
פרופ' רן ברקאיסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן220
0671103501 - הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים (תאריך בחינה)
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן220
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן220
0671103502 - הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים (תאריך בחינה)
פרופ' ישראל פינקלשטייןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן282
פרופ' ישראל פינקלשטייןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן220
0671104301 - מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב (תאריך בחינה)
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן282
0671107101 - מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל א"י בתקופות הקלאסיות (תאריך בחינה)
פרופ' אורן טלסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן220
פרופ' אורן טלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן220
0671103101 - מבוא לתרבות אנטוליה: היסטוריה וארכיאולוגיה של אנטוליה (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר גילןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן220
0671103301 - מבוא לתרבויות מסופוטמיה - האלף השלישי והאלף השני לפנה"ס (תאריך בחינה)
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן282
0671104501 - מבוא למצרים העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00דן-דוד002
0671123801 - טקסט וממצא: מוסד המלוכה במזה"ק וייצוגיו (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר גילןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן220
0671103401 - דת ומיתולוגיה של מסופוטמיה (תאריך בחינה)
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן220
0671238301 - מבוא לתרבויות מסופוטמיה: האלף הראשון לפנה"ס (תאריך בחינה)
פרופ' יורם כהןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן282
0671107401 - מבוא להיסטוריוגרפיה מקראית (תאריך בחינה)
ד"ר עומר סרגיסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן282
0671121601 - חפירה לימודית** (תאריך בחינה)
פרופ' אורן טלסמסטר ב'עבודה מעשית00:00–00:00
**רישום לקורס יתבצע במזכירות במהלך סמסטר ב'
0671121602 - חפירה לימודית** (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר ב'עבודה מעשית00:00–00:00
**רישום לקורס יתבצע במזכירות במהלך סמסטר ב'
0671121603 - חפירה לימודית** (תאריך בחינה)
ד"ר בן-יוסף ארזסמסטר ב'עבודה מעשית00:00–00:00
**רישום לקורס יתבצע במזכירות במהלך סמסטר ב'

פרוסמינרים נושאיים - 120

0671111801 - ארכיאולוגיה וזהויות: תקופת הברזל א' בארץ-ישראל** (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר ב'פרו"סב'08:00–10:00גילמןא319
**דרישת קדם: מבוא לארכ' של א"י
0671108401 - תעלומת האדם הנאנדרטלי** (תאריך בחינה)
פרופ' רן ברקאיסמסטר ב'פרו"סד'08:00–10:00גילמןא319
**דרישת קדם: מבוא לפרהיסטוריה ו/או מבואות
** אחרים
0671108601 - הפירמידות (תאריך בחינה)
פרופ' בנימין זאססמסטר ב'פרו"סב'10:00–12:00גילמןא319

חובה ב',ג', א"י - 121

0671121801 - טיפולוגיה של כלי-חרס א'** (תאריך בחינה)
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00גילמן204 )(סיפריה)
0671121802 - טיפולוגיה של כלי-חרס א'** (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר ב'תרגילג'14:00–16:00
**דרישת קדם: מבוא -ארכיאולוגיה של א"י
0671222001 - טיפולוגיה של כלי חרס ב'** (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר ב'תרגילג'08:00–10:00גילמן204 )(סיפריה)
0671222002 - טיפולוגיה של כלי חרס ב'** (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר ב'תרגילג'16:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישות קדם: מבוא לארכ' של א"י,
**טיפולוגיה א'
0671101101 - כלי צור בשימוש האדם הקדמון** (תאריך בחינה)
פרופ' רן ברקאיסמסטר א'תרגילב'08:00–10:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישת קדם: מבוא לפרהיסטוריה
0671220001 - טיפולוגיה של כלי חרס ג' (התקופות הקלאסיות)** (תאריך בחינה)
פרופ' אורן טלסמסטר א'תרגילד'08:00–10:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה קלאסית
0671320301 - ארכיאולוגיה מרחבית: מבוא עיוני ומעשי לסקר ארכיאולוגי** (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר א'שו"תג'08:00–10:00גילמן220
**דרישת קדם: מבוא לארכ' של א"י
**חובת השתתפות בארבעה סיורים שיתקיימו בימי ה'
0671229701 - אפיגרפיה עברית ושמית מערבית (כתובות עבריות מימי בית ראשון)** (תאריך בחינה)
פרופ' בנימין זאססמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן220
**דרישת קדם: מבוא לארכ' של א"י
0671200001 - תולדות המחשבה הארכיאולוגית** (תאריך בחינה)
פרופ' אבי גופרסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00דן-דוד207
**דרישת קדם: מבוא לארכ' של א"י
0671204801 - טכנולוגיה ותרבות חומרית** (תאריך בחינה)
פרופ' יובל גורןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן220
**דרישת קדם: הארכיאולוגיה מהי?

סמינרים א"י - 122

**רישום לסמינרים מותנה במילוי חובת השתתפות בפרוסמינריון
0671231701 - ארץ ישראל תחת שלטון אשור** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן204 )(סיפריה)
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישת קדם: מבוא היסטורי או
**ארכיאולוגי לתקופת המקרא
0671231401 - המהפכה הניאוליתית השנייה: קהילות כפריות בטרם עיור** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אבי גופרסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00דן-דוד101
פרופ' אבי גופרסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00דן-דוד101
**דרישות קדם: מבוא לפרהיסטוריה של א"י,
** שיעור בכלי צור, מבוא לארכ' של א"י
0671232801 - עידן האימפריות בא"י מתק' ברזל IIב ועד התק' הפרסית** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמן320 ע"ש אקירוב
**דרישת קדם: מבוא - ארכיאולוגיה של א"י
0671243501 - המרד הגדול של היהודים ברומאים** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שטיבל גיאסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00רוזנברג212
ד"ר שטיבל גיאסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג212
**דרישת קדם: מבוא לארכ' קלאסית

סמינרים תרבויות-122

**רישום לסמינרים מותנה במילוי חובת השתתפות בפרוסמינריון
0671243701 - דת, פולחן ומיתולוגיה באנטוליה של תק' הברונזה** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אמיר גילןסמסטר ב'סמינרא'08:00–10:00גילמןא317
ד"ר אמיר גילןסמסטר ב'סמינרד'08:00–10:00גילמןא317
**דרישת קדם: מבוא לתרבות אנטוליה
0671231601 - טקסטים מיתולוגיים** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יורם כהןסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמןא319
פרופ' יורם כהןסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמןא319
**דרישת קדם: אכדית למתחילים חובה!!!
0671430101 - מקורות לחקר החברה, הכלכלה והדת של המזה"ק** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יורם כהןסמסטר א'+ב'סמינרא'16:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)
**פתוח לתלמידי תואר ראשון באישור
**המרצה בלבד
**דרישות קדם: אכדית! ומבוא למסופוטמיה
0671430201 - כתובות מלכותיות מימי הממלכה החדשה** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00דן-דוד101
ד"ר דבורה סוויניסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00דן-דוד101
**פתוח לתלמידי תואר ראשון באישור
** המרצה בלבד
**דרישות קדם: מצרית למתחילים ומבוא
**לתרבות מצרים
**מועד הקורס עשוי להשתנות בתיאום עם תלמידי הקורס

שפות עתיקות - 130

0671239001 - חיתית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר גילןסמסטר א'שו"תא'18:00–20:00גילמןא319
ד"ר אמיר גילןסמסטר א'שו"תד'18:00–20:00גילמןא319
ד"ר אמיר גילןסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אקירוב
ד"ר אמיר גילןסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמןא319
0671155201 - מצרית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'+ב'שו"תב'18:00–20:00גילמן455
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'+ב'שו"תד'18:00–20:00גילמן317

שעורי בחירה - 124

0671236701 - קורס דיגיטלי - ירושלים בין חורבן להתחדשות** (תאריך בחינה)
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר א'שיעור00:00–00:00
**הקורס יילמד על ידי הוראה מקוונת
**ובליווי של תרגיל חובה.
**הקורס ניתן בשפה האנגלית.
0671236702 - תרגיל לקורס הדיגיטלי - ירושלים בין חורבן להתחדשות** (תאריך בחינה)
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00גילמן317
**תרגיל חובה לתלמידי הקורס הדיגיטלי
**התרגיל ניתן בשפה העברית
**פתוח לתלמידי הקורס הדיגיטלי בלבד
0671242101 - חפצים מצריים - ממצאים ממצרים העתיקה** (תאריך בחינה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן317
**דרישת קדם: מבוא למצרים העתיקה או
**מבוא לתרבות מצרים
0671250901 - ארכיאומטלורגיה של המזרח הקדום** (תאריך בחינה)
ד"ר בן-יוסף ארזסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמןא319
**דרישת קדם: יסודות הגיאו-ארכיאולוגיה או קורס מקביל
**מבוא לגיאולוגיה, מבוא למדעי כדור הארץ
0671231301 - אתגר התארוך הארכיאולוגי:ארכיאומגנטיזם ושיטות נוספות** (תאריך בחינה)
ד"ר בן-יוסף ארזסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן220
**דרישת קדם: יסודות הגיאו-ארכיאולוגיה או קורס
**מקביל אחר ממדעי כדור הארץ/גיאוגרפיה
0671231501 - בראשית - תהליכים ואירועים מכוננים בתקופת הברונזה הקדומה (תאריך בחינה)
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן220
0671212601 - ארכיאולוגיה של יוון ב"תקופת האופל" והתקופה הארכאית** (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00דן-דוד207
**דרישת קדם: רצוי - מבוא לארכ' אגאית קדם-קלאסית
0671242001 - יסודות הגיאוארכיאולוגיה** (תאריך בחינה)
ד"ר בן-יוסף ארזסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמןא319
ד"ר בן-יוסף ארזסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמןא319
**דרישת קדם: הארכיאולוגיה מהי?
**הקורס מיועד לתלמידי שנה ב' ומעלה
0671204801 - טכנולוגיה ותרבות חומרית** (תאריך בחינה)
פרופ' יובל גורןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן220
**דרישת קדם: הארכיאולוגיה מהי?
0671216301 - שיטות לשחזור אקלים וסביבת האתר** (תאריך בחינה)
ד"ר לנגוט דפנהסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00דן-דוד207
**אינו מיועד לתלמידים שלמדו את
**הקורס "שחזור אקלים ותנאי סובב"
0671212701 - מיקרוארכיאולוגיה** (תאריך בחינה)
פרופ' יובל גורןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמןא319
0671212702 - מיקרוארכיאולוגיה** (תאריך בחינה)
פרופ' יובל גורןסמסטר ב'תרגילג'10:00–12:00גילמןא319
**דרישת קדם: יסודות הגיאו-ארכיאולוגיה-חובה!
**חובה להירשם הן לשיעור והן לתרגיל
**עדיפות ברישום לתלמידי תכנית החומרים
0671223801 - אמנות ארץ ישראל בימי בית ראשון (תאריך בחינה)
פרופ' בנימין זאססמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן220
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י
0671103401 - דת ומיתולוגיה של מסופוטמיה (תאריך בחינה)
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן220
0671216901 - אדם-אקלים-סובב קדום ** (תאריך בחינה)
ד"ר לנגוט דפנהסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן279
**אינו מיועד לתלמידים שלמדו את הקורס
**"מלקטים למכחידים?"
0671232901 - הארכיאולוגיה של ביות הצמחים בלבאנט** (תאריך בחינה)
פרופ' אבי גופרסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן220
**דרישות קדם: מבוא לארכ' של א"י,
**מבוא לארכ' פרהיסטורית
0671226801 - "הצבא הרומי רוצה אותך!"ארכ' צבא רומי (תאריך בחינה)
ד"ר שטיבל גיאסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00דן-דוד207
0671233001 - קשרים במרחב: מסחר וכלכלה בעת העתיקה** (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן220
**דרישת קדם: הארכיאולוגיה מהי?
0671233101 - מטבע לתרבות - צמחים ותרבות האדם בפרספקטיבה ארכיאולוגית (תאריך בחינה)
ד"ר לנגוט דפנהסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן220
0671238601 - כחומר ביד היוצר-טכנולוגיה ותרבות חומריתבעולם הקלאסי** (תאריך בחינה)
ד"ר שטיבל גיאסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן361
**דרישת קדם: מבוא לארכ' קלאסית
0671233701 - צמחים בארצות המקרא (תאריך בחינה)
ד"ר לנגוט דפנהסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן220
0671216701 - ילדים וילדות במצרים העתיקה (תאריך בחינה)
מר אור-לב ניר סמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן220
0671218101 - איך ילדים יודעים? למידה והעברת ידע בחברות פרהיסטוריות (תאריך בחינה)
גב' אלה אסףסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן317
0671216001 - סדנה לאכיאולוג חופר** (תאריך בחינה)
ד"ר פז יצחקסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן361
**הרישום לקורס יתבצע במזכירות החוג
0671215901 - הכשרת שדה מתקדמת לארכיאולוג חופר** (תאריך בחינה)
פרופ' רן ברקאיסמסטר ב'עבודה מעשית00:00–00:00
**הרישום לקורס יתבצע במזכירות החוג
0671215902 - הכשרת שדה מתקדמת לארכיאולוג חופר** (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר ב'עבודה מעשית00:00–00:00
**הרישום לקורס יתבצע במזכירות החוג
0671242901 - המלך הורדוס הגדול (תאריך בחינה)
ד"ר שטיבל גיאסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן282
0671218001 - על חפצים ודו"חות חפירה-תהליכי עיבוד ופרסום של ממצאים (תאריך בחינה)
גב ליאורה פרוידסמסטר ב'שו"תג'16:00–18:00גילמןא361
0671218201 - מבוא מעשי ל - GIS וניתוח מרחבי בארכיאולוגיה** (תאריך בחינה)
מר חי אשכנזיסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00יד אבנר 227
**מיועד לתלמידי החוג בלבד שנה ב' ומעלה
**הרישום לקורס יתבצע במזכירות החוג
0672153901 - רפואה בעולם העתיק (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן277

לימודי התואר השני -מסגרת 620

0671413301 - מבט היסטורי וארכיאולוגי על הדויטרונומיסט (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישראל פינקלשטיין
פרופ' עודד ליפשיץ
סמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן204 )(סיפריה)
פרופ' ישראל פינקלשטיין
פרופ' עודד ליפשיץ
סמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן204 )(סיפריה)
0671430001 - הפניקים באלף הראשון לפסה"נ** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורן טל
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין
סמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישת קדם: מבוא לארכ' של א"י
**ומבוא לארכ' קלאסית
0671430101 - מקורות לחקר החברה, הכלכלה והדת של המזה"ק** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יורם כהןסמסטר א'+ב'סמינרא'16:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישת קדם: אכדית! ומבוא למסופוטמיה
**פתוח לתלמידי תואר ראשון באישור המרצה
0671430201 - כתובות מלכותיות מימי הממלכה החדשה** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00דן-דוד101
ד"ר דבורה סוויניסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00דן-דוד101
**מועד הקורס עשוי להשתנות בתאום עם תלמידי הקורס
**דרישת קדם: מצרית למתחילים ומבוא
**לתרבות מצרים העתיקה
0671429801 - יש חדש בעולם הישן: נושאים מעניינים בארכיאולוגיה פרהיסטורית** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אבי גופר
פרופ' רן ברקאי
סמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00גילמןא319
**דרישות קדם: מבוא לפרהיסטוריה
0671429901 - סמינר מחלקתי-ראשיתן של תופעות מרכזיות בתולדות האדם (תאריך בחינה)
פרופ' רן ברקאיסמסטר א'+ב'שיעורב'16:00–17:00גילמן281
0671500601 - סוגיות נבחרות בחקר חומרים ארכיאולוגיים** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר בן-יוסף ארז
פרופ' יובל גורן
סמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00גילמןא319
**הקורס פתוח בפני תלמידי תארים מתקדמים
**המתמחים בחקר חומרים ארכיאולוגיים
0671409801 - קריאה ביקורתית במדעי הארכיאולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר בן-יוסף ארזסמסטר ב'הדרכה אישיתב'18:00–20:00גילמןא319
0671421701 - בין שימור לחפירה ארכיאולוגית (תאריך בחינה)
מר רענן כסלוסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן305
0671410701 - הארכיאולוגיה של המים (תאריך בחינה)
ד"ר שטיבל גיאסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן277
0671480001 - סדנה לשרטוט ומדידות לתלמידי ארכיאולוגיה (תאריך בחינה)
מר מנדל קאהןסמסטר א'סדנהג'18:00–20:00גילמן320 ע"ש אקירוב
**פתוח לתלמידי התואר הראשון באישור
**ראש החוג
0671480201 - The Architecture of Kingship in Mesopotamia (תאריך בחינה)
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן220

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח