מבנה תכנית הלימודים במסלול לאנגלית

מבוא לתרבות אנגליה

4

ש"ס

מבוא לתרבות אמריקה

4

ש"ס

תרגיל כתיבה לקורס בסיסי (אנגליה או אמריקה)

2

ש"ס

יסודות תרבות המערב (קורס בחירה על חשבון קורס מתקדם)[1]        ש"ס 

שייקספיר                       

4

ש"ס

פרוסמינריון[2]

4

ש"ס 

3 קורסי תאוריה

12

ש"ס

תרגיל לקורס תאורטי (סיפורת או שירה או תאוריה)

2

ש"ס

קורסים מתקדמים (קורס אחד לפחות יהיה על התקופה שלפני 1800,
אחד לפחות בספרות אנגליה ואחד לפחות בספרות אמריקה) 

18 

ש"ס

סמינריון אחד [3]

4

ש"ס

סה"כ

58

ש"סבאופן הלימודים החד-חוגי

מבוא לתרבות אנגליה 4 ש"ס
מבוא לתרבות אמריקה 4 ש"ס
תרגיל כתיבה לקורס בסיסי (אנגליה או אמריקה) 2 ש"ס
פרוסמינריון (ראו הערה 2 לעיל) 4 ש"ס
3 קורסי תאוריה 12 ש"ס
תרגיל אחד לקורס תאוריה (סיפורת או שירה או תאוריה) 2 ש"ס

יסודות תרבות המערב (קורס בחירה על חשבון קורס מתקדם)[1]

4 ש"ס
קורסים מתקדמים (קורס אחד לפחות יהיה על התקופה שלפני 1800, אחד לפחות בספרות אנגלית, אחד לפחות בספרות אמריקה ועד 16 ש"ס קורסי חטיבת השלמה) [ראו הערה 4 לעיל] 60 ש"ס
2 סמינריונים (בשניים מהם תוגש עבודה סמינריונית; ראו הערה 3 לעיל) 8 ש"ס

חטיבת השלמה מחוץ לחוג בתיאום עם היועץ החוג ללימודי התואר הראשון

16 ש"ס
סה"כ 116 ש"ס

באופן הדו-חוגי בתכנית לימודים תלת-שנתית

קורסי חובה שנה א'
2 קורסים בסיסיים (מבוא לתרבות אנגליה ומבוא לתרבות אמריקה) 8 ש"ס
תרגיל כתיבה לאחד הקורסים הבסיסיים 2 ש"ס
3 קורסי תאוריה (סיפורת, שירה ותאוריה) 12 ש"ס
תרגיל לאחד מקורסי התאוריה הנ"ל 2 ש"ס
שקספיר 4 ש"ס
סה"כ 28 ש"ס
     
שנים ב'-ג'    
פרוסמינריון 4 ש"ס
קורסים מתקדמים (מומלץ כי אחד מקורסים אלה יהיה "יסודות ספרותיים של תרבות המערב" בתוספת 1 ש"סד תרגיל) 22 ש"ס
סמינריון 4 ש"ס
סה"כ 30 ש"ס

 

____________________________________________________________________________________

[1] הקורס "יסודות ספרותיים של תרבות המערב" הינו קורס בחירה אך במקרים מסוימים השלמת הקורס בהצלחה היא דרישת קדם לרישום לקורסים מתקדמים אחרים או סמינרים בחוג. נא בדקו את דרישות הקדם של כל קורס מתקדם וסמינר טרם הרישום.
[2] דרישות הקדם לרישום לפרוסמינריון: (1) סיום חובות שמיעה של קורסים בהיקף של 8 ש"ס לפחות; (2) ציון "עובר" בקורס "תרגיל כתיבה" (אנגליה או אמריקה).
[3] דרישות הקדם לרישום לסמינריון: (1) סיום קורס תאוריה; (2) סיום קורס מתקדם בתחום הסמינריון (ספרות אנגלית או אמריקנית); (3) פרוסמינריון בציון "עובר".

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח