חישוב ציון הגמר

ציון הגמר ישוקלל כדלהלן:

ציוני כלל הקורסים בשנים א'- ג'  70%
ציון עבודות הסמינר  30%
(עבודה אחת במסלול הדו-חוגי)                            
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח