מבנה הלימודים


1. המסלול המחקרי, הכולל עבודת גמר

א. התלמידים ילמדו בקורסים בהיקף של  28 ש"ס (ראה סעיף "מבנה הלימודים").

ב. התלמידים יגישו עבודה סמינריונית אחת.

ג. עבודת גמר: במהלך שנת הלימודים הראשונה יבחר התלמיד מנחה לכתיבת עבודת הגמר ויגיש את הצעת המחקר לוועדת ההוראה של החוג. עבודת התזה תיבדק ע"י המנחה וקורא נוסף (שאינו המנחה). ציון התזה ייקבע לאחר הופעת התלמיד בפני שלושה שופטים (ביניהם מנחה התזה) ללא הקורא הנוסף  לצורך הצגה והגנה בעל פה על עבודתו (10%).  הציון הסופי של עבודת התזה הוא ממוצע הציונים של כל הקוראים (50%).

2. מסלול עיוני, ללא עבודת גמר

א. התלמידים ילמדו בקורסים בהיקף של 32 ש"ס (ראה סעיף "מבנה הלימודים").

ב. התלמידים יגישו שתי עבודות סמינריוניות. כל אחת אצל מרצה אחר.

ג. התלמידים יידרשו לעמוד בבחינת גמר. לקראת הבחינה יוצעו לתלמידים נושא ורשימה ביבליוגרפית מתוך עבודת סמינריון אחת. הבחינה תיערך שלושה חודשים לאחר מכן ותיבדק על ידי שניים ממורי החוג. 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח