מבנה תכנית הלימודים

יש ללמוד 60 ש"ס לפי הפירוט הבא:

 

  •  6 קורסי ליבה (12 ש"ס) 
  • 1 קורס מתודולוגי בשיטות מחקר איכותניות (2 ש"ס)  
  • מסלול מורחב 1 (18-16 ש"ס מבואות ושיעורי בחירה + 4-2 ש"ס סמינריון = 20 ש"ס) 
  •  מסלול מורחב 2 (18-16 ש"ס מבואות ושיעורי בחירה + 4-2 ש"ס סמינריון = 20 ש"ס) 
  •  מסלול מצומצם (6 ש"ס שיעורי בחירה)

 

קורסי חובה:  

חובה להשתתף בשישה קורסי ליבה וכן בקורס  שיטות מחקר איכותניות עד תום השנתיים הראשונות ללימודים, ובשלושה מהם לפחות בשנה הראשונה.

קורסי סמינר ניתן לקחת בשנה השלישית ללימודים.

בקורסי הליבה של התכנית מוצגת קשת מקיפה של תולדות מיקומן של הנשים וייצוגן (תרבות ותיאוריה, היסטוריה, אסתטיקה, אמנות, משפטים, סוציולוגיה וגיאוגרפיה). כן מוצגות בקורסי הליבה תיאוריות פמיניסטיות מגוונות, המניחות תשתית של חשיבה ומחקר מנקודת מבט של המיקום ההיסטורי והמשתנה של נשים ושל גברים במטרה להציע חשיבה ומחקר ביקורתיים, פלורליסטיים ורב-תרבותיים. הקורס המתודולוגי מטרתו להציג שיטות מחקר הניזונות מתיאוריות ומחשיבה פמיניסטיות. סיום הקורס הוא תנאי להשתתפות בסמינריון.

 

1. קורסי הליבה

1. מגדר והיסטוריה מודרנית במערב

 2ש"ס

2. מגדר  וחברה

 3ש"ס

3. פמיניזמים, משפט וחברה בישראל 

 2ש"ס

4. ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות

 2ש"ס

5. תרבות הגוף: ייצוג הגוף הנשי באמנות המודרנית

 2ש"ס

6. מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים  

 2ש"ס  

7כחול זה צבע של בנים? - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר

2 ש"ס

סה"כ שעות קורסי ליבה

13-12 ש"ס

 

2. שיטות מחקר

שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי (מי שלמד קורס זה בחוג אחר יכול לבקש פטור ולהשלים את השעות הנדרשות לסך שיעורי הליבה בקורס ליבה אחר או קורס בחירה).

 2ש"ס 

סה"כ שעות כל קורסי החובה

 15-14ש"ס

 

 

 

ארבעת מסלולי התכנית:

יש לבחור בשלושה מסלולי לימוד מתוך ארבעת המסלולים שבתכנית (מדעי הרוח, אמנויות, מדעי החברה ומשפטים), שניים מהם במתכונת מורחבת ("מסלול מורחב"), בני 20 ש"ס כל אחד, כולל סמינריון אחד בכל מסלול ואחד מהם במתכונת מצומצמת ("מסלול מצומצם"), שהיקפו 6 ש"ס ללא סמינריון. 

מסלול משפטים ניתן ללמוד במתכונת של מסלול מצומצם בלבד, למעט מי שלומד במקביל בפקולטה למשפטים.

הלימודים להשלמת המסלולים יתפרסו על פני שלוש שנות הלימודים לתואר.

חובה להתחיל בלימוד קורסי המבוא בכל מסלול, ויש לסיימם במהלך שנים א' וב'.

פרטים אודות הקורסים, תנאי ההשתתפות ודרישות קדם בקורסים השונים ניתן לראות:

א. באתר התכנית ללימודי נשים ומגדר .

ב. בידיעוני הפקולטות, שבהן נלמדים הקורסים. הידיעונים מתעדכנים באתר האינטרנט של האוניברסיטה.

סמוך להרשמה רצוי להתעדכן בדבר שינויים ברשימת הקורסים המוצעים (בידיעון).

סמינריונים: חובה ללמוד שני קורסים במתכונת "סמינריון" – אחד בכל מסלול מורחב.  באחד משני הקורסים הסמינריוניים יש לכתוב חיבור סמינריוני ("עבודה סמינריונית") ובאחר –  עבודת רפראט. הבחירה באיזה סמינריון ייכתב החיבור הסמינריוני ובאיזה תכתב עבודת הרפראט חופשית.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח