מלגות

התכנית מציעה 3–4 מלגות לסיוע בתשלום שכר הלימוד. המלגות מוענקות על ידי "מועצת נשים יהודיות" (NCJW). לשם כך יישלחו במהלך החודש שלפני תחילת הלימודים מכתבים לכל תלמידות התכנית ותלמידיה בצירוף הוראות מדויקות. את הבקשות יש להגיש במזכירות התכנית.
ניתנות גם מלגות הצטיינות. אין צורך בפנייה. הבחירה נעשית על פי ההצטיינות. מלגות מיוחדות בתמיכת נשיא האוניברסיטה לעידוד הרחבת הידע המגדרי ניתנות לבני הקהילה האתיופית, לתושבי הפריפריה ולבני החברה הערבית על בסיס נזקקות כלכלית.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח