מסלול משפטים

מסלול משפטים מצומצם – 6 ש"ס

שיעור הליבה "פמיניזמים, משפט וחברה בישראל" הוא תנאי להתקבל למסלול זה (יש ללמוד אותו לפני תחילת לימודי המסלול).

מסלול זה כולל מבחר של קורסי בחירה ממסלול משפטים שבידיעון התכנית, שאין להם דרישות קדם.

קורסים 

קורסי תכנית לימודים בין-פקולטטית לתואר הראשון

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

קורסי מסלול משפטים - מסגרת 700

המשתתפים בקורסי הפקולטה למשפטים כפופים לנהלי הפקולטה

למשפטים. שימו לב במיוחד לדרישות הקדם!

בקורסים של הפקולטה למשפטים (1411) יש הקפדה על

ציון טווח בין 77-81

קורסי מבוא - מסגרת 700

0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
1411113001 - משפט, חברה ותרבות (תאריך בחינה)
ד"ר קריכלי-כץ תמרסמסטר ב'שיעורג'15:00–17:30טרובוביץ301
1411117001 - פמיניזם ומשפט (תאריך בחינה)
פרופ' בילסקי ליאורהסמסטר ב'שיעורה'15:00–17:30טרובוביץ301

קורסי בחירה - מסגרת 700

1411310901 - משפט עברי: יחסים כלכליים במשפחה במשפט העברי בהשוואה למשפט הי (תאריך בחינה)
פרופ' וסטרייך אלימלךסמסטר א'שיעורא'10:30–12:00טרובוביץ209 - אולם קפלון
פרופ' וסטרייך אלימלךסמסטר א'שיעורד'10:15–11:45טרובוביץ209 - אולם קפלון
1411712701 - זרים במולדתם: משפט, קולוניאליזם ועמים ילידים (תאריך בחינה)
ד"ר בן-דוד ליאורסמסטר א'שיעורא'19:00–20:30טרובוביץ203
1411211910 - דיני משפחה (תאריך בחינה)
ד"ר הקר דפנהסמסטר א'שיעורב'08:30–10:00טרובוביץ209 - אולם קפלון
ד"ר הקר דפנהסמסטר א'שיעורה'08:30–10:00טרובוביץ209 - אולם קפלון
1411211911 - משפחה-קב' א' (תאריך בחינה)
גב' ליברזון רוניסמסטר א'תרגילה'13:15–14:45טרובוביץ203
1411211912 - משפחה-קב' ב' (תאריך בחינה)
גב' ליברזון רוניסמסטר א'תרגילה'13:15–14:45טרובוביץ203
1411712201 - יהדות, חוק וטכנולוגיה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' לביא שי
ד"ר מעוז כהנא
סמסטר א'שיעורג'16:00–17:30גילמן278
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
1411572801 - המעמד המשפטי של המיעוט הערבי בישראל (תאריך בחינה)
עו"ד ג'בארין חסןסמסטר א'שיעורה'17:00–18:30טרובוביץ209 - אולם קפלון
0608360101 - נישואין והורות - מבט אל פסקי הדין הרבניים והפסיקה לדורותיה (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב105
1411652301 - זנות וסחר בנשים בראי המשפט והחברה (תאריך בחינה)
גב' לבנקרון נעמיסמסטר ב'שיעורד'15:00–16:30טרובוביץ204
1411698701 - אפליה (תאריך בחינה)
ד"ר תירוש יופיסמסטר ב'שיעורה'08:30–10:00טרובוביץ100 - אולם קגן
ד"ר תירוש יופיסמסטר ב'שיעורה'10:30–12:00טרובוביץ100 - אולם קגן
1411715101 - טובת הילד, זכויות ההורים (תאריך בחינה)
פרופ' טריגר צבי חייםסמסטר ב'שיעורה'15:00–16:30טרובוביץ203

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח