קורסי הליבה

 

בקורסי הליבה של התכנית מוצגת קשת מקיפה של תולדות מיקומן של הנשים וייצוגן (תרבות ותיאוריה, היסטוריה, אסתטיקה, אמנות, משפטים, סוציולוגיה וגיאוגרפיה). כן מוצגות בקורסי הליבה תיאוריות פמיניסטיות מגוונות, המניחות תשתית של חשיבה ומחקר מנקודת מבט של המיקום ההיסטורי והמשתנה של נשים ושל גברים במטרה להציע חשיבה ומחקר ביקורתיים, פלורליסטיים ורב-תרבותיים. הקורס המתודולוגי מטרתו להציג שיטות מחקר הניזונות מתיאוריות ומחשיבה פמיניסטיות. סיום הקורס הוא תנאי להשתתפות בסמינריון.

חובה להשתתף בשישה קורסי ליבה וכן בקורס  שיטות מחקר איכותניות עד תום השנתיים הראשונות ללימודים, ובשלושה מהם לפחות בשנה הראשונה.

 

קורסי תכנית לימודים בין-פקולטטית לתואר הראשון

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

קורסי התכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW

קורסי הליבה - מסגרת 100

0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0608100301 - תרבות הגוף: ייצוגי הגוף הנשי באמנות המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר טל דקלסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב001
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0608113301 - שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי (תאריך בחינה)
ד"ר דפנה הקרסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00גילמן277
**הקורס מיועד לתלמידי השלמות לקראת תואר שני בלבד
0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרתסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00ווב001
1041261101 - מגדר וחברה (תאריך בחינה)
ד"ר מנדל הדססמסטר ב'שו"תא'16:00–19:00נפתלי210
1071232801 - "כחול זה צבע של בנים"? - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר** (תאריך בחינה)
פרופ' יואל דפנהסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00נפתלי201
**דרישת קדם: "מבוא לפסיכולוגיה " או לימוד פרקים: 2, 7,
** 19-18 וכן אפנדיקס 3 בספר:
** Introduction to Psychology, Atkinson et. al..
0608113302 - שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי (תאריך בחינה)
ד"ר וילמובסקי ענבלסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00גילמן278
**קורס חובה בשנה א' או ב'. הקורס אינו מיועד לתלמידי
0608114401 - מגדר והיסטוריה מודרנית במערב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח