קורסי תואר שני

קורסי לימודי התואר השני

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

תואר שני

קורסי הכשרה - מסגרות 620, 630

0607530001 - סדנת מחקר לתואר שני (תאריך בחינה)
ד"ר דפנה הקרסמסטר א'סדנהה'10:00–12:00גילמן449
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר ב'סדנהה'10:00–12:00גילמן449
0607510001 - תיאוריות מתקדמות: רוח ואמנויות (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00גילמן449
0607510101 - תיאוריות מתקדמות: משפט וחברה (תאריך בחינה)
ד"ר הקר דפנהסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00רוזנברג002

סמינריונים ושיעורים - מסגרות 620, 622, 630, 632

1041452301 - מדינת הרווחה ואי שוויון מגדרי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מנדל הדססמסטר א'סמינרא'12:00–16:00נפתלי422
0621703701 - הפוליטיקה המינית של המרות-דת ברפורמציה הקתולית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמןא362
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמןא362
1071466001 - אמפטיה והבנת הזולת (תאריך בחינה)
פרופ' קרניול רחלסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00נפתלי419
**רישום במזכירות תואר שני ביה"ס לפסיכולוגיה
0607540701 - פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21 (תאריך בחינה)
ד"ר יאלי הששסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג002
**פתוח גם לתלמידות ולתלמידי תואר ראשון בשנה ג'.
0607531201 - הטמעת חשיבה מגדרית בארגונים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר לרר זאב
גב' בן אליהו הדס
סמסטר א'סמינרג'12:00–16:00דן-דוד212
1041448201 - עין אנתרופולוגית על יפן העכשווית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרהסמסטר א'סמינרג'15:00–19:00נפתלי425
0677406801 - ממשפחה יהודית למשפחה ישראלית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר א'סמינרג'16:00–20:00קרטר203
0607531901 - רווקות כמקרה מבחן לסוגיות תיאורטיות,פמינסטיות וסוציולוגיות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר להד כנרתסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00דן-דוד210
**לא פתוח למי שלמדו את הסמינר בקרוב אצלך 0608-4400-01
0607540401 - בעלות ערך: נשים וכלכלה בין אקדמיה לפעולה * (תאריך בחינה)
גב' חסון יעל
גב' וייל לביא הדס
סמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב105
**פתוח גם לתלמידי תואר ראשון שנה ג'.
0607540801 - גבריות במלכוד- סדנאת לימוד אינטרדיספלינרית (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרת
ד"ר הקר דפנה
סמסטר א'סדנהד'14:00–16:00רוזנברג212
0621324501 - מגדר ומלחמה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00ווב103
0680509301 - ייצוג המשפחה בספרות העברית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חנה נוהסמסטר א'סמינרה'08:00–12:00גילמןא361
0687445801 - מין מגדר ומיניות: בין הודו למערב (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן455
0680513501 - אמהות, מלחמות וצבא (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'סמינרה'12:00–16:00גילמןא317
0607531801 - פמיניזמים ותנועות נשים במזרח התיכון (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תגריד יחיא-יונססמסטר א'סמינרה'14:00–18:00גילמןא319
1085443701 - ייצוגי קבוצות מיעוטים ומגדר במדיה (תאריך בחינה)
ד"ר טורין ארנתסמסטר א'שיעורה'17:00–20:00נפתלי208
**פתוח גם לתלמידי תואר ראשון שנה ג' בלבד באישור המרצה
0851984801 - קולנוע של נשים בימאיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דיטמר לינדהסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00קיקואין02
** הסמינר ינתן באנגלית. ניתן להגיש עבודות בעברית.
** הסמינר יתקיים באופן מרוכז פעמיים בשבוע במשך כחודש
** בין התאריכים: xxxxx
1411705530 - סוגיות אקטואליות בדיני המעמד האישי (תאריך בחינה)
ד"ר בארי - אלון תהילהסמסטר א'שיעורו'08:15–09:45טרובוביץ203
0607541001 - לא טוב היות אישה לבדה - אישה וזוגיות בשיח ההלכתי ובאתוס העבר (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן497
1041381201 - ארגונים ואי שוויון חברתי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קלב אלכסנדרהסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00נפתלי425
0607531301 - "משפחות טובות" - דיון במגדר ובמשפחה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00רוזנברג209
0680505701 - סיפורת מהדרום: פוקנר, או'קונור וולטי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן455
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן455
1041422401 - דרכים לדעת: סדנה בשיטות מחקר איכותניות (תאריך בחינה)
פרופ' הרצוג חנהסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00נפתלי314
0722430901 - ידיעה וחירות :רוסו ומרקס (תאריך בחינה)
ד"ר ארבל אילנהסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00רקנאטי403
0602612701 - מה קרה לכיפה אדומה בדרך למאה ה- 20 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שביט זהרסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן497
0607530401 - מגדר, טראומה ובושה** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אפי זיוסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג212
**ד"ק: השתתפות בקורס: "מבוא לפילו' פמיניסטית" 0608111001
**לא פתוח למשתתפי קורס 0608530401 בשנה"ל תשס"ח ו-תשס"ט.
1085431501 - מגדר, זהות והצגה-עצמית בעידן של טכנולוגיות תקשורת חדשות* (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר ב'סמינרג'12:00–15:00נפתלי420
0602615601 - משפחה וילדים בחברה הערבית בישראל (תאריך הגשת עבודה)
קאדי איאד זחאלקהסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00דן-דוד212
1411607730 - מימוש ההורות הרגשית ביחסי הורים-ילדים (תאריך בחינה)
ד"ר פרילינג שרוןסמסטר ב'שיעורג'19:00–20:30טרובוביץ206
1071476601 - הנחיית קבוצות בנושא מין ומגדר: צפיה וניתוח (תאריך בחינה)
פרופ' יואל דפנהסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00
**ד"ק: 1071.2328.01 ("ורוד זה צבע..." או "כחול זה צבע..."
**רצויים קורסים ו/או ניסיון בהנחיית קבוצות.
** רישום במזכירות התכנית על סמך קורות חיים עם פירוט רלוונ
0607540901 - פוליטיקה קווירית: זהות, ביקורת, ושינוי (תאריך בחינה)
מר תומר ששונקין עפרוןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג103
**פתוח גם לתלמידי תואר ראשון שנה ג' בלבד באישור המרצה
0607540501 - תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג103
0607531701 - סדנה לכותבות תזה (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'סדנהד'18:00–20:00גילמןא319
0607540201 - חיות בסרט (תאריך בחינה)
ד"ר רוני הלפרןסמסטר ב'שיעורה'18:00–20:00גילמן220
0721803001 - שפה והבנת האחר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר בלבן נגהסמסטר א'+ב'סמינרב'12:00–14:00שרת328
**הרישום במזכירות ביהס לחינוך בשבוע השינויים
**על בסיס מקום פנוי.
0721802701 - תעסוקה ולימודים-האם השילוב אפשרי ובאיזה מחיר? (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' צינמון - גלי רחלסמסטר א'+ב'סמינרב'18:00–20:00שרת328
**הרישום במזכירות ביהס לחינוך בשבוע השינויים
**על בסיס מקום פנוי.
0721453140 - סוגיות בהורות בגיל הרך (תאריך בחינה)
פרופ' ארם דורית סמסטר א'+ב'שו"תד'10:00–12:00שרת318
**הרישום במזכירות ביהס לחינוך בשבוע השינויים
**על בסיס מקום פנוי .
0722803001 - זאן זאק רוסו : בין חינוך , פילוסופיה ופוליטיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בן עמוס אבנרסמסטר א'+ב'סמינרה'12:00–14:00שרת324
0721803401 - אלימות בבתי ספר: התמודדות ומניעה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דניאל אלהסמסטר א'+ב'סמינרה'16:00–18:00שרת318
**הרישום במזכירות ביהס לחינוך בשבוע השינויים
**על בסיס מקום פנוי.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח