כללי

משך הלימודים לתואר השני הוא שנתיים.  עם זאת במקרים מיוחדים ניתן להאריך את הלימודים עד ארבע שנים.

התכנית לתואר שני בלימודי מגדר מציעה למידה ומחקר ביקורתיים ומעמיקים של היחסים החברתיים בין נשים לגברים, הסדרים חברתיים ממוגדרים של זהויות ותפקידים מגדריים ושל תיאוריות פמיניסטיות מגוונות, תיאוריות קוויריות ותיאוריות ביקורתיות אחרות. התכנית היא רב תחומית ומעודדת יישום תובנות מגדריות בתחומי ידע אחרים (משפטים, ספרות, היסטוריה, תולדות האמנות, גיאוגרפיה ותכנון, סוציולוגיה, קולנוע ואחרים).  היא מיועדת הן לבוגרות ולבוגרי תואר ראשון בלימודי נשים ומגדר, המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם ולהעמיקן, והן לבוגרות ולבוגרי תואר ראשון בתחומים אחרים, המבקשים להיחשף ללימודי המגדר ולבחון לאורם את תחום התמחותם. דגש מיוחד מושם על אופני הטמעתה של חשיבה מגדרית ואפשרויות תרגומה לתחומי עשייה חברתית.

לימודי התואר השני במגדר כוללים מסלול מחקרי (עם עבודת גמר) ומסלול עיוני (ללא עבודת גמר). תכנית הלימודים מאפשרת התאמה אישית לרצונות וליכולות האישיים תוך זיקה  לתחומי הלמידה והמחקר המצוינים בהמשך כמו גם בחירת כיוון לימוד בהדגש תיאורטי או בהדגש של מחקר שדה/שטח.

התכנית ללימודי מגדר לתואר שני מציעה התמקדות בארבעה תחומי לימוד ומחקר- רוח, חברה, אמנויות ומשפטים או לימוד המשלב קורסים מהתחומים השונים לבחירת הסטודנטיות. ניתן ללמוד ולבצע מחקר תוך התמקדות בתחום לימודים אחד או לשלב בין מספר תחומים. במסגרת קורסי הבחירה אפשר לשלב קורסים בדגש תיאורטי, אמפירי או בדגש של מחקר שטח על פי הנושאים ואופני המחקר, שבהם יש לכל אחת ואחד עניין, ובאישור ועדת ההוראה וראש התכנית. התחומים המומלצים הם:

1.  מגדר ורוח: תחום המעמיק את המבט המגדרי במדעי הרוח. הוא בוחן היבטים שונים של מדעי הרוח (כגון: פילוסופיה, חקר הספרות, היסטוריה, מדעי הדתות), שבהם נזנחה המחשבה על נשים ודרך עיני נשים, ובאופן זה היוו חלק מתרבות, המאדירה מודלים של גבריות כאידיאל אנושי. כן עוסק הדיון המגדרי בשאלת העשייה התרבותית בתחומים השונים מפרספקטיבה ששמה לה למטרה חשיבה מחודשת על מגדר בכלל ועל מקומן של נשים בעולם בפרט.

2. מגדר ומשפטים: תחום העוסק בממשק שבין מגדר ומשפט ומתמקד בזיקות שבין היבטים מגדריים של המשפט ובין היבטים מגדריים של החברה שבה הוא פועל. התחום חושף את ההבניות המגדריות שבבסיס החוק הפורמלי והחוק בפעולה, ובוחן את האופנים שבהם משעתק המשפט ומייצר אבחנות בין נשיות לגבריות. בד בבד כולל התחום עיסוק באופנים, שבהם ניתן לעשות שימוש במשפט כדי לאתגר אבחנות והיררכיות מגדריות, כמו גם אפליות בגין בסיסי שייכות חברתיים אחרים כגון לאום וגזע.

3. מגדר וחברה: תחום זה מאגד את הדיונים התיאורטיים, האמפיריים והמעשיים בהיבטים הסוציולוגיים, האנתרופולוגיים, הכלכליים, הפסיכולוגיים, התקשורתיים והפוליטיים של מגדר. התמקדות באחד מן התחומים הללו או בכמה מהם מעניקה הבנה מעמיקה של האופנים, שבהם קטגוריות כגון נשיות, גבריות, אמהות, ואבהות מובנות באופן חברתי ומעצבות את הזהות החברתית והעצמית של הפרט, המשפחה, הקהילה והמדינה. במסגרת זו מושם דגש על חשיבה יצירתית ועל אופני התרגום והיישום של חשיבה מגדרית לעשייה חברתית.

4. מגדר ואמנויות: תחום זה מתמקד באופנים, שבהם עוסקות אמנויות התיאטרון, הקולנוע והאמנות החזותית בייצוגים מגדריים. האמנות מהווה ערוץ מרכזי להעברת מסרים, אמונות ונורמות, המבטאים גם יחסים מגדריים. היא תורמת להבניה, לתחזוק ולשימור או לשינוי הייצוגים המגדריים באמצעות האופן, שבו נראות, מתנהגות ונשפטות דמויות נשיות וגבריות, וזאת באמצעות שימוש בסטראוטיפים או הימנעות משימוש בהם, וכן באמצעות המסרים, שהטקסטים האמנותיים מעבירים אודות גבריות, נשיות והיחסים בין המינים.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח