מסלולי הלימודים

ניתן ללמוד באחד משני המסלולים הבאים:

  1. מסלול עיוני, המתמקד בהקניית השכלה רחבה ומיומנויות מגוונות. גם במסלול זה ניתן להתמקד בתחום ידע מסוים (עיוני או יישומי).מסלול זה משותף לכל התלמידים בשנה הראשונה ללימודים. היקף הלימודים במסלול העיוני הוא 32 ש"ס.

  2. מסלול מחקר, המתמקד באחד מתחומי הלימוד או בשילובם תוך פיתוח יכולת לבצע מחקר עיוני, אמפירי או יישומי במסגרת עבודת גמר. אופציונאלי בתום שנה"ל הראשונה. היקף הלימודים במסלול המחקרי הוא 28 ש"ס.

     

מעבר ממסלול למסלול 

לאחר שנת לימודים אחת יש לבחור בין המסלול העיוני ובין המסלול המחקרי. תנאי הקבלה למסלול המחקרי הוא ציון ממוצע של 90 לפחות  ב-12 ש"ס לפחות של לימודי שנה א'. כדי לקבל אישור למסלול המחקרי יש למצוא מנחה ולהגיש בקשה בכתב לוועדת ההוראה של התכנית בתום שנת הלימודים הראשונה או במהלך סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה אך לא יאוחר מתום אותו סמסטר (!) הבקשה תכלול:

1. הצגה קצרה של נושא המחקר

2. הדיסציפלינות העיקריות, שהמחקר העתידי שותף בהן

3. לוח הזמנים הצפוי להשלמת התואר השני כולל התזה

4. אישור המנחה

ניתן לבקש הנחיה ממנחות התכנית ללימודי נשים ומגדר כמו גם ממנחה העוסק/ת במגדר בכל אחת מהפקולטות השותפות לתכנית.
ההחלטה תתקבל תוך התייעצות עם ועדת ההוראה או ראש התכנית. הצעת המחקר נשלחת להערכה לקורא/ת נוסף/ת. עבודת הגמר נשלחת אף היא לשיפוט לקורא/ת נוסף/ת מלבד המנחה (או שני מנחים במידה ויש).

משך הלימודים

מסלול מן המניין - הלימודים במסלול זה יימשכו שנתיים.

 

 מסלול צבירה 

מסלול זה מטרתו לאפשר לימודים בקצב אטי יותר. המסלול מאפשר פריסה של הלימודים על פני ארבע שנים (ותשלום של 50% משכר הלימוד בכל שנה). ניתן להרשם למסלול זה למשך שנתיים בלבד. במהלך שנתיים אלה יש להשלים 50% לפחות ממכסת השעות לתואר, המוגדרת למסלול העיוני (ללא עבודת גמר).לאחר שנתיים במעמד המיוחד מתבצע המעבר למעמד של "תלמיד מן המניין", והדרישה היא להשלים את הלימודים לתואר בתוך שנתיים נוספות לכל היותר. כדאי להביא בחשבון, שמלגות מסוימות אינן מוענקות ללומדים במעמד מיוחד.ל"לימודי צבירה" יש להרשם מראש. אין אפשרות לעבור ממעמד "מן המניין" למעמד "לימודי צבירה". 

 

מסלול ישיר ללימודים לקראת תואר שלישי 

ניתן לשקול מעבר למסלול ישיר ללימודים לקראת התואר השלישי עם סיום לימודי התואר הראשון בלימודי נשים ומגדר בהצטיינות יתרה (בציון 95), או עם סיום הלימודים בשני הסמסטרים הראשונים לקראת התואר השני, לאחר השגת 20 ש"ס כולל שתי עבודות סמינריוניות בהצטיינות ולאחר השגת הסכמה בכתב של המנחה.תנאי הקבלה למסלול הישיר נקבעים על-ידי בית-הספר הרלוונטי בפקולטה למדעי הרוח (בית הספר למדעי התרבות; בית הספר ליהדות; בית הספר להיסטוריה, או בית הספר לפילוסופיה). דרישות הלימודים במסלול זה כוללות כאמור: 20 ש"ס (כולל הגשת שני סמינריונים), בחינת כשירות (בנוכחות המנחה ושני חברי סגל), אישור הצעת המחקר ומעבר לשלב ב'. במהלך הלימודים יוענק במסגרת המסלול הישיר גם תואר מ"א (בהתאם לתנאים ספציפיים, לפי בתי-הספר השונים), כדי למנוע מצב שבו, אם מסיבה כלשהי לא יסתייע לסיים את עבודת הד"ר כנדרש, יסתיימו הלימודים הגבוהים ללא תואר מ"א.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח