מבנה הלימודים ומהלכם

1. המסלול המחקרי
2. המסלול העיוני

1. המסלול המחקרי

הרכבת תכנית הלימודים: תכנית הלימודים במסלול המחקרי תותאם אישית לכל תלמיד על ידי יועצי המגמה. התכנית תכלול קורסים של החוג להיסטוריה כללית וקורסים מחוגים אחרים. כל תלמיד במסלול המחקרי ילווה באופן אישי על ידי יועץ המגמה או על ידי איש סגל אחר (בייחוד במגמות רבות-משתתפים). היועץ יסייע לתלמיד בהרכבת תכנית הלימודים ובעת הצורך במציאת מנחה לעבודת הגמר במהלך השנה הראשונה ללימודים.

א. היקף הלימודים במסלול זה הוא 28  ש"ס (+ 4 ש"ס "הנחיית תזה"), ונכללים בהם קורסים מתוך 2 חטיבות:

4 סמינריונים במגמה

 16  ש"ס

3 סמינריונים שונים מחוץ למגמה

 12 ש"ס

סה"כ

 28 ש"ס

על הסטודנט להגיע לרמת "פטור" בשפה זרה שניה

ב. חובות כתיבה

במהלך לימודיהם יכתבו תלמידי המסלול המחקרי עבודה סמינריונית אחת, ועבודות רפראט בשאר הקורסים. 
עד סוף השנה השנייה ללימודי התואר השני, על הסטודנט להגיש את ההצעה לתזה. תלמידי המסלול המחקרי, אשר יסיימו ארבעה סמסטרים מבלי להגיש הצעה לתזה, יועברו אוטומטית למסלול העיוני ויידרשו לסמינריון נוסף ולבחינת גמר.
תלמידי המסלול המחקרי, אשר יקבלו ציון על הצעת התזה, אך מסיבות שונות יחליטו שלא להתקדם בתזה, יוכלו לבקש לעבור למסלול העיוני, בו יידרשו לבחינת גמר.

ג. עבודת הגמר

התלמיד יגבש את נושא עבודת הגמר בשיתוף עם מנחה מאנשי הסגל של החוג להיסטוריה. בשלב הראשון תגובש הצעת המחקר. הצעת המחקר שאושרה על ידי המנחה תוגש ב-4 עותקים חתומים על ידי המנחה ותועבר לשיפוט קורא נוסף. ההגשה לא תאוחר מסוף השנה השניה ללימודי התואר השני. היא תוגש לוועדת ההוראה. הוועדה תעביר את ההצעה לקורא אחד למתן חוות דעת. עבודת הגמר תהיה בהיקף של עד 20 אלף מילים (במניין זה אין נכללות הערות, ביבליוגרפיה ונספחים). הנחיות טכניות לכתיבת העבודה ואופן הגשתה מצויות במזכירות. עבודת הגמר תוגש לאחר אישור המנחה, היא תועבר לשיפוט המנחה (או המנחים, במידה ויש יותר ממנחה אחד) ולשופט נוסף. ציון עבודת הגמר הוא ממוצע הציונים של כל הקוראים.

ד. ציון הגמר:

ציון הגמר במסלול המחקרי ישוקלל כדלהלן:

ציון עבודת הגמר

50%

ציון העבודה הסמינריונית

20%

ציון עבודות הרפראט

30%

 


2. מהלך הלימודים במסלול העיוני 

 

א. היקף הלימודים במסלול זה הוא 32 ש"ס, ונכללים בהם קורסים מתוך 2 חטיבות:

4 סמינריונים במגמה

16 ש"ס

4 סמינריונים מחוץ למגמה

16 ש"ס

סה"כ

32 ש"ס

ב. חובות כתיבה

תלמידי המסלול העיוני יכתבו שתי עבודות סמינריוניות ובשאר הקורסים – עבודות רפראט.

ג. בחינת גמר

בסיום לימודיהם יעמדו תלמידי המסלול העיוני בבחינת גמר. בחינת הגמר נערכת בכתב . מתכונתה נקבעת בתיאום עם יועץ המגמה. המנחה לבחינת הגמר ירכיב את שאלון הבחינה. הבחינה תמסר לשיפוט המנחה ולקורא נוסף. ממוצע הציונים של שני הקוראים הוא ציון הבחינה.

ד. ציון הגמר

ציון הגמר במסלול העיוני ישוקלל כדלהלן:

ציוני העבודות הסמינריוניות

45%

ציוני עבודות הרפראט

40%

ציון בחינת הגמר

15%

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח