החוג לפילוסופיה

הקבצי החוג לפילוסופיה (מסגרת 618)

הקבץ מס' 1 - מבואות (ללא סמינריון)

מבוא ללוגיקה - שו"ת (ניתן רק בסמסטר א') 4 ש"ס
מבוא לפילוסופיה יוונית 2 ש"ס
מבוא לפילוסופיה חדשה 2 ש"ס

3 מבואות בתחומי הלימוד (2 ש"ס 3X)

6 ש"ס
שיעור יסוד 2 ש"ס
סה"כ 16 ש"ס

הקבץ מס' 2 - ללא סמינריון

4 מבואות שונים (2 ש"ס 4X) 8 ש"ס
שיעור המשך באחד מתחומי הלימוד + תרגיל צמוד [1] 4 ש"ס
שיעורי בחירה בתחומי הלימוד 4 ש"ס
סה"כ 16 ש"ס

הקבץ מס' 3 - כולל סמינריון[2]

2 מבואות בתחומי הלימוד (2 ש"ס 2X) 4 ש"ס
מבוא היסטורי (פילוסופיה יוונית או פילוסופיה חדשה) 2 ש"ס
שיעור יסוד  2 ש"ס
שיעור המשך באחד מתחומי הלימוד הנ"ל + תרגיל צמוד [3] 4 ש"ס
2 שיעורי בחירה בתחום לימוד ההמשך או מבוא נוסף 4 ש"ס
סמינריון בתחום הלימוד (ובו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט) 4 ש"ס
סה"כ 20 ש"ס


[1] תנאי קדם לשיעור המשך + תרגיל: ציון חיובי במבוא המתאים.
[2] לא ניתן להשתתף בסמינריון בפילוסופיה הודית או פילוסופיה סינית.
[3] תלמיד שיבחר בתחום של תורת המוסר או פילוסופיה פוליטית, ישתתף במהלך לימודיו בשני מבואות ויתמחה רק באחד מאלה.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח