קורסי סייבר וטכנולוגיות המידע

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ סייבר וטכנולוגיות המידע (מסגרת 318)

שמו לב- הקבץ ללא סמינריון

שיעורי חובה 6 ש"ס

1843051001 - טכנולוגיות בסיסיות של מערכות סייבר (תאריך בחינה)
מר קליינמן עמיתסמסטר ב'שיעורג'16:00–19:00
** קורס בן 3 ש"ס ישוקלל כ- 2 ש"ס בהקבץ

88מבחן מועד א 16.6.15 מועד ב 19.8.15

1843031001 - מבוא כללי לתכנות (תאריך בחינה)
רובינשטיין אמירסמסטר א'שיעורג'17:00–19:00
**"מיועד למי שלא למד בעבר קורס תכנות
**תלמיד שלמד קורס תכנות, יפנה לוועדת ההוראה
**במקרה שיינתן פטור, ילמד קורס בחירה נוסף
**מבחן מועד א 20.1.15 מועד ב 2.4.15
1843101001 - סדנת סייבר (תאריך בחינה)
פרופ' בן ישראל יצחקסמסטר א'סדנהב'17:00–19:00

שיעורי בחירה - 10 ש"ס

1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית (תאריך בחינה)
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן326

סגור בפני תלמידים הלומדים כחובה בהקבץ לימודים דיגיטליים

**עבודה - מועד הגשה עד 15.4.15
1843142101 - משפט וטכנולוגיות מידע (תאריך בחינה)
עו"ד ויסמונסקי חייםסמסטר א'שיעורא'19:00–21:00
1843142201 - הגנת מידע ופרטיות (תאריך בחינה)
עו"ד אור-חוף דןסמסטר א'שיעורה'17:00–19:00
**מבחן: מועד א - 22.1.2015 מועד ב - 13.3.2015
1843122101 - ניהול המידע בארגון בעידן הסייבר (תאריך בחינה)
גב' ענבר יעלסמסטר ב'שיעורה'09:00–11:00
**מבחן מועד א 18.6.15 מועד ב 18.9.15
1843053001 - יישומי סייבר (תאריך בחינה)
ד"ר גרובר אביבסמסטר ב'שיעורא'18:00–20:00
**מבחן מועד א 14.6.15 מועד ב 13.7.15
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח