קורסי לימודי ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ לימודי ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית (מסגרת 330)

כל קורס שלא ילמד במסגרת זו, יוכל להלקח כשיעור בחירה

בדגש היסטורי חברתי

אינו מחייב לימודי ספרדית או פורטוגלית

שיעורי חובה - בשנה א'

אחת מהקבוצות הבאות:

0621168801 - חברה, משטר ותרבות באמל"ט (תאריך בחינה)
ד"ר אורי פרויססמסטר א'שו"תה'10:00–14:00גילמן306
0621168803 - חברה, משטר ותרבות באמל"ט (תאריך בחינה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'שו"תג'08:00–10:00גילמן305
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'שו"תד'08:00–10:00גילמן305
0621168802 - חברה, משטר ותרבות באמל"ט (תאריך בחינה)
ד"ר אורי פרויססמסטר ב'שו"תב'10:00–14:00גילמן307

שיעורי חובה - שנה א' בדגש על תרבות ותרגום

מחייב לימודי ספרדית או פורטוגלית

0680730301 - מבוא לתורת התרגום (תאריך בחינה)
מר אוסטפלד לוין שאולסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן279
0633301101 - משפה לשפה: פרגמטיקה ותרגום-חובה (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמןא319

שיעורי חובה - שנה ב' בדגש על תרבות ותרגום

לאחר קבלת פטור בספרדית או פורטוגלית

0662322601 - סדנת תרגום ספרדית עברית** (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר א'סדנהד'08:00–10:00גילמןא361

ו/או

0662322701 - סדנת תרגום ספרדית עברית** (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר ב'סדנהד'08:00–10:00גילמן455
**אין קשר בין הסדנאות, ניתן להשתתף בכל אחת בנפרד

שיעורי בחירה

מהתכנית הרב-תחומית

0662208401 - תרבות פופולרית ותקשורת המונים באמריקה הלטינית (תאריך בחינה)
ד"ר נאואל ריבקהסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן279
0662141601 - ארגנטינה במאה ה-20: כלכלה, חברה ופוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אפריים דוידיסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן305
0662207901 - שפות ללא גדרות (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן305
0662208501 - מרכז אמריקה והקאריבים: אנשים, מקום ותרבות (תאריך בחינה)
ד"ר עתליה שרגאיסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן326
0662141901 - חסרי-אונים כנגד כח מוחלט: הפרט תחת משטרי דיכוי בספרות של ספר (תאריך בחינה)
גב' פלורינדה פ. גולדברגסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00דן-דוד211
0662208901 - "ספרד שבלב": מלחמת האזרחים הספרדית והדיה משני עברי האטלנטי (תאריך בחינה)
ד"ר בן-דוד ליאורסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן278
***הקורס יועבר בשפה האנגלית
****הקורס יועבר בשפה האנגלית

שיעורי בחירה מחוץ לתכנית לתלמידי הדגש תרגום בלבד

0680700201 - אבני דרך בתולדות התרגום (תאריך בחינה)
מר אוסטפלד לוין שאולסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן278
0633302101 - אתיקה ותרגום: גישות שונות בחקר התרגום (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן362
**ניתן גם לבחור בשיעורי בחירה ממסלולי ספרות ותרגום

קורסים מחוגים אחרים

0621119401 - אמריקה הלטינית במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0680305301 - בורחס ומארקס (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
0680208301 - הסיפורת הלטינו-אמריקנית במאה העשרים: צמתים מרכזיים (תאריך בחינה)
ד"ר דניאל בלאושטייןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן278
1411712701 - זרים במולדתם: משפט, קולוניאליזם ועמים ילידים (תאריך בחינה)
ד"ר בן-דוד ליאורסמסטר א'שיעורא'19:00–20:30טרובוביץ203
**בקורסי הפק' למשפטים (1141) יש הקפדה על ציון טווח בין 77-81
0851619901 - קולנוע ברזילאי (תאריך בחינה)
ד"ר אוטין פבלוסמסטר ב'שיעורא'12:00–16:00מכסיקו212

סמינריונים: לפני הרישום יש לברר דרישות קדם

**סמינר בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים בשיעור בחירה 2 ש"ס
**ד"ק בחוג להיסטוריה מבוא או שו"ת באמריקה הלטינית
0621852501 - הגלות הפוליטית באמריקה הלטינית: היבטים לאומיים, טרנסלאומיים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' לואיס רוניגרסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמןא361
פרופ' לואיס רוניגרסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמןא361
****מיועד לתלמידי תואר שני ותלמידי שנה ג' בתואר ראשון
**הסמינר מסתיים ב 31.12 נחשב 2 ש"ס בלבד
0621336901 - נוסעים-כותבים לטינו-אמריקנים: מבוליבר ועד צ'ה גווארה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי פרויססמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמןא361
0680420501 - ריאליזם מאגי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן449
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן449
**** ד"ק השיעור "מבוא לסיפורת" או שיעור אחר בחוג לספרות
0621367501 - מהפכות ותגובות נגד באמריקה הלטינית 19901959 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמן304
0626423701 - יחסים אמריקניים מ-1850 ** Inter-American Relations from 1850 (תאריך הגשת עבודה)
Prof. David Sheininסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00ווב501
Prof. David Sheininסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00ווב501
** סמינר מרוכז החל מה 3 במאי. יתקיים באנגלית.
**מיועד לתלמידי תואר שני אך מתאים גם לתלמידי שנה ג' בתואר רא

ניתן ללמוד ספרדית ופורטוגזית במסגרת היחידה לשפות זרות

ישוקללו רק 4 ש"ס מרמת מתקדמים.

לא ינתן "פטור" ע"ס שפת-אם או שליטה בשפה.

לימודי שפה זרה שנייה בחוג הלימודים השני,

לא יוכרו במסגרת לימודי ההקבץ.

הרישום לקורסי שפות מתבצע ביחידה להוראת שפות

0621852601 - כדורגל, חברה ופוליטיקה באמריקה הלטינית (תאריך בחינה)
פרופ' רענן רייןסמסטר ב'הדרכה אישיתד'10:00–12:00
** לתלמידי שנה ג' בלבד, באישור יועץ המגמה או החוג.
***יש לפנות למרצה כדי להתקבל להדרכה ולאחר מכן לפנות לחוג להי

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח