מבנה הלימודים

הלימודים בתכנית בנויים במתכונת של "הקבצים". הקבץ הוא יחידת לימוד בת 16 ש"ס או 20 ש"ס (הקבץ מורחב בהיקף של 36 ש"ס).

במהלך שלוש שנות הלימודים ילמדו התלמידים בשלושה הקבצים, או בהקבץ בינתחומי מורחב והקבץ נוסף בהיקף של 20 ש"ס, כמפורט להלן:

א.  הקבץ שכולל סמינריון*

20

ש"ס

ב.   הקבץ שכולל רפראט או פרו"ס [1]

20

ש"ס

ג.   הקבץ שאינו כולל סמינריון

16

ש"ס

ד.   שו"ת לפיתוח מיומנויות למידה:
(מהיצע התכנית - ראה מערכת)   

2

ש"ס

סה"כ     

58**

ש"ס

*ניתן לשלב הקבץ הכולל סמינריון או רפראט 20 ש"ס והקבץ מורחב בין-תחומי, הכולל סמינריון או רפראט 36 ש"ס (מותנה באישור ועדת הוראה חוגית).   
** תלמיד בתכנית נוספת לאחר תואר ילמד 56 ש"ס לתואר ("פטור" מתרגיל לפיתוח מיומנויות למידה).

סוגי ההקבצים בתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח:

1. הקבץ חוגי (תחומי): הקבץ המושתת על הלימודים המוצעים לתלמידי התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח על ידי אחד החוגים בפקולטה למדעי הרוח בלבד. מבנה ההקבצים החוגיים מפורט בהמשך.

התלמידים אינם רשאים לבחור בהקבץ חוגי שמציע חוג הלימודים השני שלהם.

מכל חוג ניתן לבחור בהקבץ חוגי אחד בלבד.

2. הקבץ בין-תחומי: הקבץ שהלימודים בו לקוחים מתחומים שונים המייצגים גישות שונות לנושא מוגדר. ההקבצים הבין-תחומיים הם ביזמת התכנית הרב-תחומית עצמה. נושאי ההקבצים הבין-תחומיים, תיאור כללי ומבנה ההקבצים הבין -תחומיים מפורט בהמשך.

הערה: אין לשלב שני הקבצים שאינם כוללים סמינריון, כמו הקבץ מדעי החברה והקבץ לימודי מזרח אסיה. הסמינריון והרפראט ייכתבו בשני הקבצים שונים.

ייתכנו שינויים ותוספות בתחומי הלימוד, בהתאם לנסיבות. ככלל, אין התכנית מתחייבת לקיים בכל שנה את כל תחומי הלימוד.


[1] הקבץ אחד חייב לכלול סמינריון שבו תיכתב עבודה סמינריונית וההקבץ האחר חייב לכלול סמינריון שבו תוגש עבודת רפראט. עבודה סמינריונית תוגש במזכירות החוג הרלוונטית ולא ישירות למורה.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח