דרישות במהלך הלימודים


1. שיפור ציון חיובי: ראה הפרק הכללי בידיעון הפקולטה.

2. ככלל, מומלץ לתלמידים להיבחן במועדי א'. מועד מיוחד יאושר על ידי ועדת ההוראה של החוג רק אם נבצר מהתלמידים לגשת לבחינה בשני המועדים מסיבות המצויינות בהוראות האוניברסיטה

3. יופסקו לימודיהם של תלמידים שיצברו 5 כישלונות ויותר.

4. עבודות בסיום קורס או בסיום סמינריון יימסרו רק באמצעות מזכירות החוג המתאים ולא ישירות למורה. מועדי הגשת העבודות מפורסמים בלוח המבחנים באתר האינטרנט ובמידע אישי לתלמיד.

5. דין מועד מבחן-בית כדין מועד מבחן כיתה.

6. לא תתקבלנה עבודות באיחור, אלא רק במקרים חריגים ביותר, באישור מיוחד של ועדת ההוראה של החוג. במקרים מסוימים הציון עלול "להיקנס" בכמה נקודות, על פי שיקול הדעת של המורה.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח