ועדת ההוראה

ועדת ההוראה של התכנית עוסקת בתכניות לימודים ובפניות תלמידים.

נוהל פנייה

תלמידים המבקשים לפנות אל ועדת ההוראה של התכנית הרב-תחומית יעשו זאת בכתב באמצעות מזכירות התכנית.

תלמידי התכנית יפנו בכל בקשה חריגה (כמו מועדים מיוחדים לבחינות ולהגשת עבודות, ערעור על ציון וכו') אל מזכירות התכנית הרב-תחומית ולא אל מזכירויות החוגים אשר בהם נלמדים הקורסים.
ערעור על ציון - ראה הפרק הכללי בידיעות הפקולטה.
בקשה לארכה בהגשת עבודה יש למסור למזכירות לפני חלוף זמן ההגשה המקורי.

ראש התכנית - 
יועץ התכנית - מר יקותיאל שוהם
עוזרת מנהלית - גב' יעל דניאלי
מזכירת תלמידים - גב' שירה פרנקל

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח