קורסי החוג לגיאוגרפיה ולסביבת האדם

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

שנה א'

0691101101 - הדרכה בספרייה כולל ספריית המפות (תאריך בחינה)
סמסטר א'הד'00:00–00:00
0691160601 - מבוא לגיאואינפורמטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי
מר אלדד לוי
סמסטר א'שו"תד'16:00–18:00יד אבנר 120
0691181701 - סטטיסטיקה לגיאוגרפים (תאריך בחינה)
גב בן נוח טליטמן מיכלסמסטר א'שיעורד'10:00–13:00יד אבנר 120
0691181702 - סטטיסטיקה לגיאוגרפים (תאריך בחינה)
גב' אסטשנקו סופיהסמסטר א'תרגילד'13:00–15:00יד אבנר 120
0691181703 - סטטיסטיקה לגיאוגרפים (תאריך בחינה)
גב' אסטשנקו סופיהסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00יד אבנר 120
0691150901 - מבוא למדעי כדור הארץ (תאריך בחינה)
פרופ' דרור אבישר
גב' אולגה מיארוב
סמסטר א'שו"תב'08:00–10:00יד אבנר 120
פרופ' דרור אבישר
גב' אולגה מיארוב
סמסטר א'שו"תד'08:00–10:00יד אבנר 120
0691140701 - מרחב, מקום סביבה: מבוא לסביבת האדם (תאריך בחינה)
פרופ' יובל פורטוגלי
מר גיא רוס-משה
סמסטר א'שו"תב'10:00–14:00יד אבנר 120
0691158801 - מבוא לגיאוגרפיה חברתית-תרבותית (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטר
מר לביא הייציג
סמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00יד אבנר 120
0691150301 - מבוא לאקלים ובעיות הסובב (תאריך בחינה)
ד"ר עודד פוצטר
מר אלדד לוי
סמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00יד אבנר 120
ד"ר עודד פוצטר
מר אלדד לוי
סמסטר ב'שו"תד'14:00–16:00יד אבנר 120
0691157701 - מבוא לגיאוגרפיה כלכלית-פוליטית (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטיןסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00יד אבנר 120
0691120001 - שיטות מחקר כמותיות (תאריך בחינה)
גב' מרינה טוגר
מר גבריאל גרינשטיין
סמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00יד אבנר 120
**קורס חובה לשנה א' וקורס בחירה לשנה ב'

שנה ב'

שיעורים מתודולוגיים ושיעורי חובה

0691202001 - מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית (תאריך בחינה)
ד"ר מישורי דניאל
מר לביא הייציג
סמסטר א'שו"תד'14:00–16:00יד אבנר 115
0691229201 - גיאוגרפיה של המזרח התיכון (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטיןסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00יד אבנר 120
0691240001 - שיטות מחקר איכותיות (תאריך בחינה)
מר חן משגבסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00יד אבנר 115

שיעורי יסוד**

**דרישות קדם - השלמת מבוא בתחום שיעור היסוד
0691223401 - יסודות הגיאוגרפיה ההיסטורית (תאריך בחינה)
מר ירון בלסלבסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00יד אבנר 115
0691225001 - אתיקה סביבתית (תאריך בחינה)
ד"ר מישורי דניאלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00יד אבנר 232
0691211801 - יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית (תאריך בחינה)
ד"ר משה גבעוניסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00יד אבנר 115
מר אמיר ראובן פדרסמסטר א'תרגילא'16:00–18:00יד אבנר 115
**התרגיל לא נכלל במניין השעות
0691291801 - יסודות החישה מרחוק (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקיסמסטר א'שו"תב'14:00–16:00יד אבנר 115
ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקיסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00יד אבנר 227
0691229801 - יסודות ההידרוגיאולוגיה** (תאריך בחינה)
פרופ' דרור אבישרסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00יד אבנר 232
**דרישת קדם - מבוא למדעי כדור הארץ
0691274801 - שינויי אקלים** (תאריך בחינה)
פרופ' הדס סערוניסמסטר ב'שו"תג'08:00–10:00יד אבנר 115
**דרישות קדם - מבוא לאקלים ובעיות הסובב
0691252701 - יסודות התכנון העירוני (תאריך בחינה)
גב' רוני ברסמסטר ב'שו"תד'16:00–18:00יד אבנר 115
**דרישת קדם- לתלמידי תואר ראשון בלבד
**מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה או
**מבוא לגיאוגרפיה חברתית-תרבותית

פרוסמינריונים (שנה ב')**

**דרישת קדם-השלמת המבואות+מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית
0691284501 - סוגיות באקלים ובעיות הסובב** (תאריך בחינה)
ד"ר עודד פוצטרסמסטר ב'פרו"סא'10:00–12:00יד אבנר 115
**דרישות קדם - מבוא לאקלים ובעיות הסובב
0691288401 - חישה מרחוק ומערכות מידע גיאוגרפיות (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקיסמסטר ב'פרו"סג'10:00–12:00יד אבנר 232
**דרישת קדם יסודות החישה מרחוק או
** מערכות מידע גיאוגרפיות או מבוא לגיאואינפורמטיקה
0691289001 - סוגיות בתכנון תחבורה** (תאריך בחינה)
ד"ר משה גבעוניסמסטר ב'פרו"סא'10:00–12:00יד אבנר 012
**דרישת קדם - יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית

סמינריונים (שנה ג)**

**דרישת קדם - פרוסמינריון + שיטות מחקר
0691388801 - גיאוגרפיה עירונית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יצחק אומרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00יד אבנר 012
פרופ' יצחק אומרסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00יד אבנר 012
0691389901 - מים וסביבה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דרור אבישרסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00יד אבנר 232
פרופ' דרור אבישרסמסטר ב'סמינרד'08:00–10:00יד אבנר 232
0691356801 - ניידות ותחבורה בעידן של אתגרים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר משה גבעוניסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00יד אבנר 012
ד"ר משה גבעוניסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00יד אבנר 012
**דרישת קדם- יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית
0691333901 - גיאוגרפיה תרבותית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יצחק שנלסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00יד אבנר 012
פרופ' יצחק שנלסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00יד אבנר 012
0691362001 - נושאים נבחרים באקלים** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' הדס סערוניסמסטר א'סמינר00:00–00:00
פרופ' הדס סערוניסמסטר ב'סמינר00:00–00:00
**דרישת קדם - מבוא לאקלים ובעיות הסובב
** לא יינתן בשנת הלימודים תשע"ה

שיעורי בחירה (שנים ב' ו-ג')**

**דרישות קדם - השלמת מבוא בתחום שיעור הבחירה

גיאואינפורמטיקה

0691200101 - מערכות מידע גיאוגרפיות (מבוא ל-GIS א)** (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק בננסוןסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00יד אבנר 232
**דרישת קדם - מבוא לגיאואינפורמטיקה
**התרגיל בסמסטר א' לא נכלל במניין השעות
0691200101 - מערכות מידע גיאוגרפיות (תאריך בחינה)
מר נמרוד כרמוןסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00יד אבנר 232
0691200201 - מערכות מידע גיאוגרפיות (מבוא ל-GIS ב)** (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק בננסוןסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00יד אבנר 232
**דרישת קדם - מבוא ל-GIS א'
**מוכר לתואר שני
0691200201 - מערכות מידע גיאוגרפיות (תאריך בחינה)
מר נמרוד כרמוןסמסטר ב'תרגילג'16:00–18:00יד אבנר 232
0691286201 - מודלים מתמטיים בגיאוגרפיה (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק בננסוןסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00יד אבנר 227
**דרישת קדם- מבוא למערכות מידע א'
**מוכר לתואר שני
0691293501 - חישה מרחוק בסביבה עירונית (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקיסמסטר ב'שו"תא'16:00–18:00יד אבנר 115
**מוכר לתואר שני
0691225501 - ניהול ושימוש בבסיסי מידע לוויני למחקר סביבתי (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקיסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00יד אבנר 227
** דרישת קדם - מבוא לחישה מרחוק
**מוכר לתואר שני

אקלים, קרקע ומשאבי מים

0691287001 - קרקעות ישראל** (תאריך בחינה)
פרופ' איל בן - דורסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00יד אבנר 232
**דרישת קדם- מבוא למדעי כדור הארץ
0691230001 - אקלים א"י** (תאריך בחינה)
פרופ' הדס סערוניסמסטר ב'שו"תב'08:00–10:00יד אבנר 115
**דרישת קדם - מבוא לאקלים ובעיות הסובב
**מוכר לתואר שני
0691254401 - אזורי אקלים ע"פ כדור הארץ** (תאריך בחינה)
פרופ' הדס סערוניסמסטר 'שו"ת00:00–00:00
**דרישת קדם - מבוא לאקלים ובעיות הסובב
** לא יינתן בשנת הלימודים תשע"ה
0691267001 - מטאורולוגיה סינופטית** (תאריך בחינה)
פרופ' הדס סערוניסמסטר א'שו"ת00:00–00:00
** דרשית קדם - מבוא לאקלים ובעיות הסובב
**לא יינתן בשנת הלימודים תשע"ה
0691299301 - יישומי מטאורולוגיה בעידן של שינוי אקלימי** (תאריך בחינה)
ד"ר ברוך זיוסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00יד אבנר 115
**דרישת קדם - מבוא לאקלים ובעיות הסובב
**מוכר לתואר שני
0691291201 - שימוש באיזוטופים וכלים כימיים לכלים למעקב אחרי זיהום מי תהום (תאריך בחינה)
פרופ' דרור אבישרסמסטר ב'שו"תב'14:00–16:00יד אבנר 232
**דרישת קדם-מבוא למדעי כדור הארץ ומבוא להידרוגיאולוגיה
**מוכר לתואר שני
0691286001 - יחסי גומלין בין קרקע וסביבה בישראל** (תאריך בחינה)
פרופ' איל בן - דורסמסטר ב'שו"תג'16:00–18:00יד אבנר 115
**דרישת קדם מומלצת - קרקעות ישראל
**מוכר לתואר שני

עיר, סביבה ותכנון (כולל היסטורית - מדינית)

0691228901 - טריטוריה, אדמה וקרקע בעידן הפוסט מודרני (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטיןסמסטר א'שו"תא'18:00–20:00יד אבנר 115
0691247701 - גיאוגרפיה רפואית (תאריך בחינה)
פרופ' מיכה הופסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00יד אבנר 232
0691290201 - גיאוגרפיה קוגניטיבית (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק אומרסמסטר א'שו"תב'14:00–16:00יד אבנר 104
0691292901 - גיאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה (תאריך בחינה)
מר ירון בלסלבסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00יד אבנר 232
**מוכר לתואר שני
0691252101 - תכנון מרחבי בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטר
מר לביא הייציג
סמסטר ב'שו"תד'14:00–16:00יד אבנר 232
0691210001 - גיאוגרפיה של תעופה** (תאריך בחינה)
ד"ר משה גבעוניסמסטר ב'שו"ת00:00–00:00
**דרישת קדם - יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית
**לא יינתן בשנת הלימודים תשע"ה
0691290301 - קוגניציה מרחבית והעיר** (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק אומרסמסטר ב'שו"ת00:00–00:00
**דרישת קדם - גיאוגרפיה קוגניטיבית
** לא יינתן בשנת הלימודים תשע"ה
**ניתן להוסיף קורסי בחירה בתחום זה מרשימת קורסי היסוד

שיעורים מבוססי סיורי שטח (שנה ג')

0691321001 - צדק סביבתי (תאריך בחינה)
ד"ר מישורי דניאלסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00יד אבנר 115
**+3 ימי סיור
0691356701 - חופי הים התיכון של ישראל (תאריך בחינה)
ד"ר צבי רוןסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00יד אבנר 115
** +3 ימי סיור

"מחנה" מחקר (לתלמידי החד-חוגי)

0691300101 - סדנת מחקר (קמפוס)** (תאריך בחינה)
ד"ר משה גבעוניסמסטר ב'קמפוסא'14:00–16:00יד אבנר 012
**קורס חובה למסלול חד חוגי וקורס בחירה למסלול דו-חוגי

תואר שני

0691437701 - סמינר מחלקתי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מישורי דניאלסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00יד אבנר 232
** אחת לשבועיים
0691437801 - סמינר מחלקתי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מישורי דניאלסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00יד אבנר 232
** אחת לשבועיים
0691469901 - זרמים מתודולוגיים בגיאוגרפיה (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק שנלסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00יד אבנר 012
0691484201 - שיטות מחקר כמותיות מתקדמות (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק בננסוןסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00יד אבנר 227
**דרישת קדם - SPSS, מערכות מידע גיאוגרפיות א',
**ושיטות מחקר כמותיות
0691488401 - שיטות מחקר איכותניות מתקדמות (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק שנלסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00יד אבנר 115

גיאואינפורמטיקה

0691443401 - תיאוריה ופרקטיקה בחישה מרחוק של הסביבה** (תאריך בחינה)
פרופ' איל בן - דורסמסטר א'שו"סג'16:00–20:00יד אבנר 115
**דרישת קדם - מבוא לגיאואינפורמטיקה, מבוא לחישה מרחוק
**מתודולוגיה
0691449301 - היבטים תיאורטיים ויישומיים של הקמת מערכות מידע גיאוגרפיות (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק בננסוןסמסטר א'שו"סב'14:00–16:00יד אבנר 227
**דרישת קדם- מבוא למערכות מידע גיאוגרפיות א'
**מתודולוגיה
0691442601 - ניטור זיהום אוויר בחישה מרחוק (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקיסמסטר א'שו"סד'18:00–20:00יד אבנר 115
**דרישת קדם - מבוא לחישה מרחוק
0691424401 - ניתוח טופולוגי של מערכת מידע גיאוגרפית (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק אומרסמסטר א'שו"ס00:00–00:00
פרופ' יצחק אומרסמסטר א'שו"ס00:00–00:00
** לא יינתן בשנת הלימודים תשע"ה
0691477201 - קבלת החלטות מרחביות בעזרת GIS (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק בננסוןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00יד אבנר 227
** דרישת קדם- מבוא ל- GIS
**מתודולוגיה
0691431201 - יישומים תאורטיים בחישה מרחוק של הסביבה (תאריך בחינה)
פרופ' איל בן - דורסמסטר ב'שו"סג'08:00–12:00יד אבנר 013
**דרישת קדם - לחישה מרחוק ועיבוד תמונה
0691488201 - שימוש בלווין MODIS למיפוי תופעות סביבתיות (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקיסמסטר ב'שו"סג'14:00–16:00יד אבנר 227

אקלים, קרקע, משאבי מים וסביבה

0691462501 - תכנון תואם אקלים וסביבה** (תאריך בחינה)
ד"ר עודד פוצטרסמסטר א'שו"סב'18:00–20:00יד אבנר 115
**דרישת קדם - מבוא לאקלים
**ליבה
0691448401 - התפתחות הכשרת הקרקע באזורים הרריים בא"י (תאריך בחינה)
ד"ר צבי רוןסמסטר א'שו"סב'16:00–18:00יד אבנר 013
0691443301 - אירועי מזג אוויר קיצוניים והקשרם הסביבתי א'-ההיבט הגלובלי** (תאריך בחינה)
פרופ' הדס סערוניסמסטר א' 00:00–00:00
**דרישת קדם - מבוא ולאלים ובעיות הסובב
**לא יינתן בשנת הלימודים תשע"ה
0691443501 - אירועי מזג אוויר קיצוניים והקשרם הסביבתי ב'- ההיבט המקומי (תאריך בחינה)
פרופ' הדס סערוניסמסטר ב'שו"סב'10:00–12:00יד אבנר 115
**דרישת קדם - מבוא לאקלים ובעיות הסובב
0691436201 - סוגיות בטיפול במים וטיפול במים ושפכים (תאריך בחינה)
פרופ' דרור אבישרסמסטר ב'שו"סד'10:00–14:00יד אבנר 232

סביבה ותכנון עירוני

0691486901 - פרוייקט יישומי: בניית חבילת מדיניות לקידום תחבורה בת קיימא (תאריך בחינה)
ד"ר משה גבעוניסמסטר א'פרויקטג'14:00–18:00יד אבנר 012
**נדרש הקורס ניידות ותחבורה במקביל
0691426601 - ניידות ותחבורה (תאריך בחינה)
ד"ר משה גבעוניסמסטר א'שו"סג'10:00–12:00יד אבנר 115
**מתודולוגיה
0691436001 - התנהגות מרחבית בסביבה עירונית (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק אומרסמסטר א'שו"סד'14:00–16:00יד אבנר 104
**ליבה/מתודולוגיה
0691489901 - ויכוחים בתיאוריות מתקדמות בתכנון** (תאריך בחינה)
ד"ר טלי חתוקהסמסטר א'שו"ס00:00–00:00
**לא יינתן בשנת הלימודים תשע"ה
0691441101 - תרחישים לתחבורה וניידות** (תאריך בחינה)
ד"ר משה גבעוניסמסטר ב'סדנה00:00–00:00
**לא יינתן בשנת הלימודים תשע"ה
0691437901 - מערכות עירוניות** (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק אומרסמסטר ב'שו"ס00:00–00:00
** לא יינתן בשנת הלימודים תשע"ה
0691452201 - חוקי תכנון ובניה: היבטים משפטיים וכלכליים (תאריך בחינה)
ד"ר בועז ברזיליסמסטר ב'שו"סד'18:00–20:00יד אבנר 115
**ליבה
0691436601 - נחלת הכלל (תאריך בחינה)
ד"ר מישורי דניאלסמסטר ב'שו"סב'16:00–20:00יד אבנר 104
**ליבה
0691446501 - אסתטיקה סביבתית (תאריך בחינה)
פרופ' יצחק שנלסמסטר ב'שו"סג'16:00–18:00יד אבנר 013
**ליבה
0691401101 - תיאוריות בתכנון ועיצוב עירוני (תאריך בחינה)
פרופ' יובל פורטוגליסמסטר ב'שו"סה'16:00–20:00יד אבנר 012
**ליבה
0691485101 - פרויקט יישומי: תכנון עם קהילות - עבר, הווה, עתיד (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטרסמסטר ב'פרויקטב'12:00–16:00יד אבנר 012
** דרישת קדם- יסודות התכנון העירוני או תכנון מרחבי בישראל
0691491901 - גיאופוליטיקה של מים (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטיןסמסטר ב'שו"סב'18:00–20:00יד אבנר 115
0691433401 - אפידמיולוגיה סביבתית (תאריך בחינה)
פרופ' מיכה הופסמסטר ב'שו"סד'14:00–16:00יד אבנר 115
0691433301 - פרויקט יישומי: מסלולים בהתחדשות עירונית** (תאריך בחינה)
ד"ר טלי חתוקהסמסטר ב'פרויקט00:00–00:00
** לא יינתן בשנת הלימודים תשע"ה
0691417701 - תכנון עירוני בעידן של קונפליקטים, אלימות ופשע בעיר** ** (תאריך בחינה)
ד"ר טלי חתוקהסמסטר ב'שו"ס00:00–00:00
** דרישת קדם - יסודות התכנון העירוני או תכנון מרחבי בישרא
** לא יינתן בשנת הלימודים תשע"ה
0691999701 - בחינת גמר בעל פה (תאריך בחינה)
סמסטר א' 00:00–00:00
0691999702 - בחינת גמר בעל פה (תאריך בחינה)
סמסטר ב' 00:00–00:00

תואר שלישי

0691555901 - סמינר דוקטורנטים: חקר המרחב והסביבה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יצחק שנלסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00יד אבנר 104

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח