תחומי הידע

 
  1.  גאואינפורמטיקה 

    תחום זה כולל התמחות בנושאי מערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג - (GIS וחישה מרחוק. הלימודים בתחום זה מיושמים למגוון תחומי הגיאוגרפיה והסביבה וכן לתחומים מדיסציפלינות אחרות כגון: ארכיאולוגיה, גיאולוגיה, רפואה, חקלאות ועוד. הלימודים מכשירים את התלמיד לעסוק במקצועות אלו עם סיום לימודיו וכן להמשיך במחקר אקדמי במסגרת תואר שלישי. הלימודים בתחום  זה מכשירים את התלמיד לעסוק במקצוע עם סיום לימודיו. הביקוש לבוגרי התחום רב בחברות פרטיות המתמחות ב-GIS ובחישה מרחוק וכן במערכות ציבוריות (מוניציפאליות וממשלתיות) וביטחוניות. 

  2. הסביבה הפיזית: אקלים, קרקע, משאבי מים וסביבה 

    תחום זה עוסק בלימודי התהליכים המתרחשים בסביבה הפיזית, וביחסי הגומלין ביניהם ובינם לבין סביבת האדם. ניתן להתמקד באחד משני תחומים או בשילוב ביניהם: (א) אקלים וסביבה: קלימטולוגיה סינופטית ורגיונאלית, שינויי אקלים, קלימטולוגיה אורבנית, קלימטולוגיה יישומית ותכנון תואם אקלים; (ב) גאו-הידרולוגיה - משאבי מים וקרקע וזיקתם לסביבת האדם. בוגרי תחום זה יכולים להשתלב בעבודה בתחומי תכנון אקלים ובהיבטים אקלימיים-יישומיים, איכות הסביבה וכן בתחומי שימור מקורות המים, איכות הסביבה והקרקע. 

  3. עיר, סביבה, חברה  ותכנון 

    תחום לימודי עיר ותכנון מציע לסטודנט אפשרויות של לימוד והתנסות בתכנון עירוני, יישומי מידע גיאוגרפי בתכנון, קיימות וזכויות אדם ותחבורה ותכנון בשוק הפרטי. במסגרת הקורסים הנכללים בתחום ידע זה מושם דגש על רכישת מיומנות בשימוש בכלים מחקריים ויישומיים המשמשים לתכנון עיר ולהתחדשות עירונית. לימודים ומחקר בתחום זה מכשירים את הסטודנטים להשתלבות בעבודה בתחום התכנון והתחבורה, תכנון בשוק הפרטי ובממשל המקומי. למעוניינים להתמחות בתחום זה מומלץ ללמוד במסגרת "התכנית ללימודי סביבה, חברה ותכנון", שמטרתה ליצור שפה משותפת ואינטרדיסציפלינרית בין נושאי סביבה וחברה וליישמה בתחום התכנון. התכנית כוללת קורסי ליבה העוסקים בהיבטים חברתיים-אנושיים של בעיות הסביבה, בין השאר בהקשר תרבותי, היסטורי ומדיני, קורסי מתודולוגיה הכוללים בין השאר מערכות מידע גיאוגרפיות וחישה מרחוק  וקורסים יישומיים בנושאי תכנון סביבתי ועירוני שנועדו לאפשר התנסות בפרקטיקה התכנונית. הלימודים בתוכנית מכשירים את הסטודנטים להשתלבות בעבודה בתחום התכנון ובממשל המקומי ובגופים האחראים להתוויית מדיניות תכנונית מתחשבת בהיבטי סביבה וחברה. תעודת התואר השני של תלמידי התכנית תוענק תוך ציון ההתמחות בנוסח: "תואר שני בגיאוגרפיה וסביבת האדם. התמחות בנושא סביבה, חברה ותכנון". דרישות התכנית מפורטות בהמשך. מועמדים המעוניינים ללמוד בתכנית ללימודי סביבה, חברה ותכנון מתבקשים לציין בטופס הרישום במקום המיועד לכך מסלול סביבה, חברה ותכנון (451).

 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח