תנאי הקבלה

ללימודי התואר השני יתקבלו תלמידים בעלי ציון גמר של 80 לפחות בתואר הראשון, ובנוסף ציון של 80 לפחות בכל אחת מן העבודות הסמינריוניות בתואר הראשון. בעלי תואר שאינו בגיאוגרפיה יחויבו בהשלמות מלימודי התואר הראשון בגאוגרפיה (עד 12 ש"ס) על פי החלטת וועדת ההוראה של החוג, ואותן יש לסיים במהלך שנת הלימודים הראשונה. לימודי השלמה אלה לא ייכללו במניין השעות לתואר השני.

הכרה בלימודים קודמים: על פי תקנון האוניברסיטה, אם החל התלמיד את לימודי התואר השני באוניברסיטה אחרת, רשאי החוג להכיר בלימודים אלה, בכולם או בחלקם (כפוף לנוהל התיישנות הלימודים), בתנאי שהתלמיד במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר) ילמד לפחות מחצית מתכנית לימודיו באוניברסיטת תל-אביב. תלמיד במסלול העיוני (ללא עבודת גמר) חייב ללמוד באוניברסיטת תל-אביב לפחות שני-שלישים מתכנית לימודיו.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח