דרישות ונהלים

 1.  ליווי: היועץ לתלמידי התואר השני ילווה את התלמידים במסלול העיוני (ללא עבודת גמר) במשך כל תקופת הלימודים. התלמידים הלומדים במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר) ילוו על ידי המנחה האישי של עבודת הגמר.  

 2. שפה זרה שנייה: תלמידים במסלול העיוני (ללא עבודת גמר) פטורים משפה זרה שנייה. תלמידים במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר) חייבים בשפה זרה שנייה בהתאם לנושא עבודת הגמר ולשיקולי המנחה האישי שלהם. ניתן להמיר את השפה הזרה השנייה בקורסים מתודולוגיים בהיקף של 4 ש"ס, באישור המנחה האישי ובאישור הוועדה לתואר שני. בקשה לפטור משפה זרה שנייה יש להגיש לוועדת הוראה עד תחילת שנת הלימודים השנייה.
  תלמידים המבצעים מחקר שטח ו/או מעבדה בהיקף של 20 שעות בשבוע ויתר, יכולים להגיש בקשה לפטור משפה זרה שנייה באישור מנחה התיזה.

 3. שיעורים מחוץ לחוג: ניתן לבחור מתוך היצע שיעורי התואר השני באוניברסיטת תל-אביב בהיקף שלא יעלה על 25% ממכסת הלימודים הכוללת, וזאת באישור הוועדה לתואר שני.

 4. סמינריונים: במסלול המחקרי חייבים התלמידים להגיש סמינריון אחד, ובמסלול העיוני - שני סמינריונים (בהנחיית מרצים שונים). הסמינריון ייבחר מרשימת שיעורי הבחירה של תכנית הלימודים בחוג לגיאוגרפיה, המוגדרים כשו"ס, וזאת באישור המרצה, ע"ג טופס "סמינריון לתואר שני" החתום על ידו, עד חודש לפני סיום הסמסטר. יש להגיש את הטופס למזכירות תלמידים בחוג. העבודה הסמינריונית היא אישית.
  מועד הגשת הסמינריון
  סמסטר א': יום ד' 27.5.15 (ט' בסיון תשע"ה)
  סמסטר ב': יום ד' 7.10.15 (כ"ד בתשרי תשע"ו) 

 5. עבודות רפראט (עבודות סיום קורס): מועד הגשת רפראטים (עבודות סיום קורס) עד חודש מסיום הסמסטר. 
  סמסטר א': יום ד' 25.2.15 (ו' באדר תשע"ה)
  סמסטר ב': יום א' 19.7.15 (ג' באב תשע"ה)

 6. קריאה מודרכת: במסלול המחקרי בלבד ניתן לכלול קורס קריאה מודרכת במכסת הלימודים, באישור הוועדה לתואר שני ובהיקף שלא יעלה על שני שיעורים לתלמיד (בסה"כ עד 4 ש"ס).  

 7. הפסקת לימודים: הפסקת הלימודים לשלוש שנים ויותר תחייב השלמת לימודים בהתאם לתכנית הלימודים שתהיה בתוקף בעת חידוש הלימודים ובהתאם לתקנות האוניברסיטה. 

 8. הכרה בקורסים מתואר ראשון: ניתן להירשם לקורסים מתואר ראשון , המוכרים לתואר שני בהיקף של עד 4 ש"ס. 

 9. סמינר מחלקתי: נוסף על מכסת הלימודים, חייבים כל התלמידים להשתתף בסמינר המחלקתי של החוג לגיאוגרפיה במשך 2 סמסטרים (הסמינר מתקיים אחת לשבועיים ואינו נכלל במכסת השעות לתואר). 

 10. בחינת גמר בע"פ לתלמידי המסלול העיוני (ללא תיזה): הבחינה נועדה לבדוק את הידע והיכולת המדעית-מחקרית של המסיימים תואר שני מהיבט מושגי/קונספטואלי, מתודולוגי ואינטגרטיבי, בתחומי ידע שייבחרו על ידי התלמיד (רשימת התחומים ומבנה הבחינה יפורסמו במזכירות החוג עד חודש לפני סיום הסמסטר). התלמידים יקבלו את הנושא והמאמרים שעליהם תתבסס הבחינה חודש מראש כולל שאלות מנחות. על בסיס זה יכין התלמיד מסמך כתוב ומצגת שבאמצעותה יציג במהלך הבחינה את נושא הבחינה ואת תשובותיו בהתאם לשאלות המנחות. תלמידים שעומדים לסיים את כל חובותיהם יירשמו לבחינת הגמר במזכירות החוג עד סוף הסמסטר בו הם מעוניינים להבחן. בחינת הגמר תיערך בשני מועדים קבועים בשבוע האחרון של סמסטר א' ובשבוע האחרון של סמסטר ב'. 

 11. עבודת גמר (תזה) לתלמידי המסלול המחקרי: התלמידים יבחרו לעצמם מנחה בסמוך למועד תחילת הלימודים לתואר השני. על התלמיד לגבש עם המנחה "הצעה לעבודת הגמר" ולהגישה בהתאם לנהלים של החוג . מומלץ כי היקף הצעת המחקר לא יעלה על עשרה עמודים. ההצעה תשלח לשיפוט לשני שופטים (נוסף על המנחה) לשם הערכת רמתה המדעית ובקיאות התלמיד בנושא העבודה. הצעת המחקר תוגש עד ראשית שנת הלימודים השנייה, ועבודת הגמר תוגש בתום שנתיים מתחילת לימודי התואר השני. לאחר בדיקת עבודת הגמר יגן התלמיד בעל-פה על העבודה בפני שופטי העבודה ומנחיה (ראו נוהל כתיבת עבודת גמר בידיעון הפקולטה ודוגמאות בספרייה). מומלץ כי היקף עבודת הגמר לא יעלה על 70 עמודים. יש לסיים גם את חובת שפה זרה שנייה או קורסים מתודולוגיים כתחליף.
 

ציון הגמר ייקבע לפי השקלול להלן: 

המסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר)
 
המסלול העיוני (ללא עבודת גמר)
 
ממוצע  הציונים (כולל הסמינריון)
 
40%
 
ממוצע  הציונים  65%
 
ציון עבודת הגמר
 
50%
 
ציוני הסמינריונים
 
25%
 
ציון בחינת הגמר בע"פ
 
10%
 
ציון בחינת הגמר בע"פ
 
10%
 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח