המגמה הבין-תחומית

1. מסלולי הלימוד

2. מבנה הלימודים

3. מהלך הלימודים בשנה א'

1. מסלולי הלימוד

במגמה זו ניתן ללמוד בשני מסלולים: (א) מסלול דו-חוגי, ובו היקף הלימודים הוא 58 ש"ס לצד חוג דיסציפלינארי נוסף (ולא לצד תכנית רב-תחומית או בין-תחומית); (ב) מסלול מורחב, ובו היקף הלימודים הוא 112 ש"ס לפחות (ללא מיומנויות), לצד המגמות מקרא, הלשון העברית, בלשנות שמית, פילוסופיה יהודית או תלמוד וספרות העת העתיקה.

 2. מבנה הלימודים

הלימודים בתכנית מורכבים משלושה הקבצים. התלמידים יבחרו מתוך ההקבצים שלהלן:

א. הקבץ ראשון: הקבץ לִבָּה, מהתחומים המיוצגים בחוג ללימודי התרבות העברית כגון : לשון עברית, בלשנות שמית, מקרא, פילוסופיה יהודית, תלמוד , סה"כ 20 ש"ס בכלל זה סמינריון בו תוגש עבודה סמינריונית.

ב. הקבץ שני: הקבץ נושאי, המשלב בין קורסים המוצעים ברובם במגמות השונות של החוג ללימודי התרבות העברית והמתמקדים בנושא רוחב מסוים. סה"כ 16 ש"ס ללא סמינריון או רפראט.
ג. הקבץ שלישי: הקבץ מתוך ההצע של הקבצי החוג לספרות עברית או מהחוג להיסטוריה של עם ישראל המוצעים בתכנית הרב תחומית במדעי הרוח . סה"כ 20 ש"ס בכלל זה  סמינריון בו תוגש עבודת רפראט.
סך כל שעות הלימוד בשלושת ההקבצים: 56 ש"ס.
חובה על התלמידים להשתתף ב"תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי" של החוג ללימודי התרבות העברית (2 ש"ס) בשנת לימודיהם הראשונה.
סך כל שעות הלימוד בתכנית כולה: 58 ש"ס.

3. מהלך הלימודים בשנה א':
התלמידים יתחילו ללמוד בהקבץ בן 20 ש"ס הכולל סמינריון. את העבודה הסמינריונית יגישו בשנה השנייה או השלישית ללימודים. בשנה  א' ילמדו התלמידים גם את תרגיל החובה "תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי" (2 ש"ס).
שנים א' וב': התלמידים יתחילו ללמוד בהקבץ נוסף בן 20 ש"ס הכולל סמינריון, ובו יגישו עבודת רפראט. העבודה תיכתב במסגרת סמינריון נוסף על פי בחירתו של התלמיד. ההשתתפות בסמינריון זה מותנית באישור המרצה.

בשנים א' או ב' יתחילו התלמידים את לימודי ההקבץ השלישי (16 ש"ס) שבו אין חובת כתיבה של עבודה סמינריונית או של עבודת רפראט.

הערה: תלמיד לא יוכל לבחור הקבצים מן התכנית החופפים לתחום לימודיו בחוג דיסציפלינרי. 

חלוקת הלימודים על פי שנות הלימוד:

שנה א': 22-20 ש"ס 

שנה ב': 20 ש"ס

שנה ג':  18-16 ש"ס

במהלך לימודי התואר יש לכתוב עבודה סמינריונית אחת ועבודת רפראט אחת לפחות.

לפירוט מלא של הקבצי הלבה וההקבצים הנושאיים המוצעים לשנה"ל ראו בידיעון החוג ללימודי התרבות העברית "המגמה הבין-תחומית".
לפירוט של הקבצי ספרות עברית והיסטוריה של ע"י ראו ידיעון התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח– מבנה ההקבצים החוגיים: ספרות עברית או היסטוריה של ע"י. 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח