מגמת הלשון העברית

שנה א' (20 - 22 ש"ס)

תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי

2 ש"ס

הלשון העברית לתקופותיה ש'+ת'

 2+2ש"ס

מבוא לבלשנות שמית 

4 ש"ס

מבוא למקרא (א') + מבוא למקרא (ב')

2+2 ש"ס

תלמידים שאינם יכולים בשל אילוצי מערכת להשתתף במבוא למקרא על שני חלקיו יבחרו במבוא למחשבת חז"ל 

4 ש"ס

סה"כ:

14 ש"ס

ניקוד עברי[1]

4 ש"ס

תחביר עברי[1]

2 ש"ס

יסודות הלשון

2 ש"ס 

עם תום שנת הלימודים הראשונה בחוג חייבים תלמידי המגמה ללשון העברית לעמוד בבחינת בקיאות בטקסטים מן המקרא. ראו הקישורים להלן :

http://humanities.tau.ac.il/hebrew/images/stories/lashon/.pdf
http://humanities.tau.ac.il/hebrew/images/stories/bkiut ba 1.pdf


תלמידים שהצטרפו למגמה ללשון העברית בשנת לימודיהם השנייה בחוג או לאחר מכן יעמדו בבחינה זו בסוף שנת הצטרפותם.  

שנה ב'

מדע הלשון

 2ש"ס

תורת ההגה (שו"ת(

4 ש"ס

תורת הצורות (שו"ת) 

4 ש"ס

לשון חז"ל (שו"ת)

4 ש"ס

תחביר למתקדמים (שו"ת(

2 ש"ס

סמנטיקה )שו"ת(

2 ש"ס

פרגמטיקה )שו"ת)

2 ש"ס

לימודי מיומנויות:

 

הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית  [2]

4 ש"ס

שנה ג'

תחביר לשון המקרא (שו"ת)

2 ש"ס

ארמית מקראית (שו"ת(

4 ש"ס

מדקדקי ימי הביניים

2 ש"ס

שיעורי בחירה*

6 ש"ס

סמינריון

4 ש"ס

סמינריון**

4 ש"ס 


*הערה: במסגרת שיעורי הבחירה יבחרו התלמידים בשיעורים בהיקף של 6 ש"ס מתוך השיעורים המוצעים לבחירה בתכנית הלימודים המפורטת. 2 ש"ס מן השיעורים הללו ניתן לבחור - בתיאום עם יועץ המגמה - מתוך מאגר שיעורי הבחירה של החוג.
** בסמינריון שבו לא יכתוב התלמיד עבודה סמינריונית תוגש עבודת רפראט או תוטל מטלה בעלת משקל דומה.

[1] ציון "עובר" בקורס זה הוא 85 ומעלה. פטורים מן הקורס תלמידים שיעמדו בבחינה (בלא קורס) בציון זה. 
[2] פטורים מן הקורס תלמידים שלמדו ערבית בבית הספר התיכון, נבחנו בבחינת הבגרות ברמה של 3 יחידות או יותר וקיבלו 80 לפחות ברמת 3 יחידות ו-70 לפחות ברמה שמעל 3 יחידות. יועץ המגמה רשאי להעניק פטור מן הקורס על יסוד ידיעת ערבית של התלמיד שלא מכוח המסגרת האמורה.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח