תקנון החוג

1. עבודות סמינריוניות ואחרות תוגשנה במועד שנקבע לכך על ידי ועדת ההוראה של הפקולטה. ארכה להגשת עבודה תינתן במקרים מיוחדים על יסוד בקשה מנומקת שתוגש לוועדת ההוראה. את הבקשה יש להגיש באמצעות מזכירות החוג על גבי טופס המיועד לכך.

2. תלמיד בחוג רשאי לצבור עד 3 כישלונות בשלושה קורסים. יופסקו לימודיו של תלמיד שמספר כישלונותיו גבוה מזה. כישלון בקורס משמעו קבלת ציון סופי הנמוך מ-60.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח